هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعلام برنامه احداث مزرعه‌ برق خورشیدی

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان تهران 2 سناريوي جديد توسعه مزرعه و نيروگاههاي برق خورشيدي در تهران را تشريح کرد.

سيد علي بربند، در تشريح مهمترين برنامههاي احداث و راهاندازي نيروگاههاي برق خورشيدي در سطح استان تهران، گفت: با توجه به اينكه آلودگي در تهران و ساير کلانشهرهاي کشور مشكلاتي را ايجاد كرده، سازمان جهاني محيطزيست پيشنهاد ساخت نيروگاه خورشيدي بهعنوان سناريوي کاهش آلودگي هوا را به ايران ارائه کرده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان تهران گفت: هماکنون 2 برنامه توسط مجلس شوراي اسلامي و وزارت نيرو براي سرعت رشد بهرهگيري از نيروگاههاي خورشيدي تدوينشده است.

بربند همچنين قيمت خريد هر کيلووات ساعت برق توليدي نيروگاههاي خورشيدي را 466 تومان عنوان کرد و افزود: برق اين نسل جديد نيروگاهها بهصورت تضميني توسط وزارت نيرو و دولت خريداري ميشود. وي با اشاره به راهاندازي اولين مزرعه برق خورشيدي استان تهران در منطقه ملارد کرج با ظرفيت توليد 510 کيلووات انرژي، اظهار داشت: به سرمايهگذاران بخش خصوصي براي احداث نيروگاههاي برق خورشيدي معادل 4.5 ميليون تومان وام و تسهيلات بلاعوض داده خواهد شد که معادل نيمي از سرمايه ساخت نيروگاه مقياس کوچک است.