نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هشدار جدید برقی‌ها به نفتی‌ها

يک مقام مسئول در وزارت نيرو با انتقاد از کاهش ذخيره سوخت مايع نيروگاهها، اعلام کرد: ميزان گازرساني به نيروگاهها امسال 22 درصد افزايشيافته اما نسبت به برنامهريزي وزارت نفت کاهش داشته است.

عبدالرسول پيشاهنگ، درباره آخرين وضعيت ذخيرهسازي سوخت مايع در نيروگاههاي برق کشور، گفت: براي زمستان سال جاري ظرفيت ذخيرهسازي سوخت مايع در نيروگاههاي کشور به بيش از 6 ميليارد ليتر رسيده است.

معاون هماهنگي توليد توانير با تأکيد بر اينکه تعيين سوخت جايگزين براي نيروگاهها از تابستان اجتنابناپذير است، اظهار داشت: اگر پيشبينيهاي در تأمين سوخت نيروگاهها محقق نشود، بيگمان ضربه سختي به صنايع و نيروگاهها و حتي به کل کشور وارد ميشود. وي با بيان اينکه برق يک کالاي لوکس نيست و همه زندگي مردم به برق وابسته است، افزود: اختلال در تأمين برق موجب اختلال در زندگي عادي مردم ميشود.