هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هشدار جدید برقی‌ها به نفتی‌ها

يک مقام مسئول در وزارت نيرو با انتقاد از کاهش ذخيره سوخت مايع نيروگاهها، اعلام کرد: ميزان گازرساني به نيروگاهها امسال 22 درصد افزايشيافته اما نسبت به برنامهريزي وزارت نفت کاهش داشته است.

عبدالرسول پيشاهنگ، درباره آخرين وضعيت ذخيرهسازي سوخت مايع در نيروگاههاي برق کشور، گفت: براي زمستان سال جاري ظرفيت ذخيرهسازي سوخت مايع در نيروگاههاي کشور به بيش از 6 ميليارد ليتر رسيده است.

معاون هماهنگي توليد توانير با تأکيد بر اينکه تعيين سوخت جايگزين براي نيروگاهها از تابستان اجتنابناپذير است، اظهار داشت: اگر پيشبينيهاي در تأمين سوخت نيروگاهها محقق نشود، بيگمان ضربه سختي به صنايع و نيروگاهها و حتي به کل کشور وارد ميشود. وي با بيان اينکه برق يک کالاي لوکس نيست و همه زندگي مردم به برق وابسته است، افزود: اختلال در تأمين برق موجب اختلال در زندگي عادي مردم ميشود.