مشكلات مسكن مهر در پرديس

شمار نشریه : 200

انتخاب زمين مناسب به منظور ساخت وساز از اولويت خاصي برخوردار است و بايد داراي حداقل ضوابط و مقررات طراحي بخش ژئوتكنيك ساختمانها باشد، به طوري که ايمني كافي تأمين و شرايط بهره برداري مطلوب و پايايي موردنياز در طول عمر سازه حفظ گردد. به نظر ميرسد در شهر پرديس اين اولويت چندان که بايد لحاظ نشده و همين امر به نوبه خود معضلات و مشکلات متعددي را در پي خواهد داشت. براين اساس لازم است مسئولان اين پروژه پر سرو صدا تا دير نشده چارهاي بينديشند و از طريق ساز و کارهاي لازم تا آنجا که ممکن است از وقوع تبعات ناگوار احتمالي در آينده پيشگيري کنند.

از سوي ديگر، باز به منظور انجام هرگونه ساخت وساز، بررسي و تجزيه وتحليل مواردي از قبيل فرهنگ، اجتماع، تاريخ، اقتصاد، اقليم، معماري و ارتباطات شهرسازي، مشخصههاي درون شهري و بيرون شهري و خلاصه آنچه بايد در مورد شرايط ساخت وساز رعايت كرد الزامي است و باز هم در اين مسير بايستي بهترينها را برگزيد و اولويت بنديها را در نظر گرفت.

در طراحي ژئوتكنيكي، وضعيت طرح به شرح زير بايد موردتوجه قرار گيرد:

مناسب بودن زمين با توجه به مشخصات سازهاي كه روي آن قرار ميگيرد، لايه بندي و طبقه بندي نواحي مختلف خاك و سنگ و جزئيات ساخت وساز كه در مدل محاسباتي دخالت دارند.

مقاومت لايههاي نرم و سخت و سطوح شيب دار، و اگر سازه بر روي سنگ ساخته شود بايد وجود لايههاي در هم فرورفته و سخت و لايههاي نرم، وجود گسلها، درزها و شكافها در نظر گرفته شود.

وضعيت مربوط به سازه، بارها و تركيبات آنها و حالات مختلف بارگذاري، اثر زلزله، اثرپذيري سازه در برابر تغيير شكلهاي نسبي بايد بررسي شود.

همينطور وضعيتهاي مربوط به شرايط محيطي مانند اثر آب شستگي، فرسايش و حفاري كه به ايجاد تغييرات در هندسه سطح زمين منجر ميشود و اثرات يخ زدگي و تغييرات در سطوح آب زيرزميني و قرارگيري در زمينهاي با احتمال وقوع لغزش و روانگرايي و قرارگيري در مناطق با پتانسيل سيل گيري و حركات ناشي از لغزش تودههاي خاك، و حركات ناشي از فرسايش دروني و حركات حاصل از انفجارها و ارتعاشها و بارهاي ديناميكي بايد رعايت شود.

دادههاي ژئوتكنيكي: اين دادهها شامل اطلاعات، زمين شناسي عمومي، زمين شناسي مهندسي، ريخت شناسي زمين، لرزه خيزي، لرزه زمين ساخت و تغييرات زمين شناسي نيز بايد لحاظ شود.

تعيين تاب فشاري زمين: براي روشن كردن وضع زمين در عمق، بايد چاههاي (گمانهها) آزمايشي ايجاد كرد، اين چاه بايد به عمق لازم (يعني بتواند طبقه بندي خاكها و را نشان دهد) و به تعداد كافي احداث شود و نمونههاي كافي براي بررسي دقيق به آزمايشگاه فرستاده شود.

پيسازي انواع مختلف دارد، متداولترين پي جهت ساختمان مسكنهاي چندين طبقه، نمونه مسكن در پرديس بومهن استفاده از شمع كوبي در صورت احتياج و پي گسترده ميباشد.

پي گسترده: از يک لايه بتن مسلح در زير تمامي ساختمان تشكيل و براي انتقاد بار ساختمان به خاك زيرين قسمت تحتاني اين لايه بتن طراحي ميشوند.

مزاياي پي گسترده به طور مختصر عبارت است از:

1. يكپارچگي فونداسيون 2. مقاومت بيشتر سازه در برابر زلزله و فشارهاي وارده 3. مقاومت سازه در برابر رانش خاك 4. جلوگيري از نشستهاي غيريكنواخت 5. افزايش سرعت اجرا.

ملاحظات

در طراحي پيهاي سطحي (گسترده) روي بستر سنگي بايد به ملاحظات زير توجه داشت:

مقاومت سنگ سالم و مقاومت توده سنگي و نشست مجاز تكيه گاههاي سازه؛ طبقه بندي توده سنگ، وجود هرگونه لايههاي ضعيف، قابل انحلال و يا هرگونه حفاريها و سازههاي زيرزميني در زير پي؛ وجود درزها، شكافها ناپيوستگيها و هرگونه مواد پركننده ناپيوستگي ها؛ وجود حالت هوازدگي، تجزيه و شكست در سنگ؛ شيب سنگ؛ اغتشاش در وضعيت طبيعي سنگ، ناشي از فعاليتهاي ساختماني؛ اثر تغييراتدرصد رطوبت روي مقاومت و تغيير شكلهاي حجمي گلسنگها، رس سنگها و فورش سنگهاي ضعيف و مارنها.

انتخاب زمين پرديس جهت ساخت وساز آپارتمانهاي 15 طبقه مسكن مهر در بستري از كوههاي سنگي اين سؤال مهم را مطرح ميسازد كه آيا اين انتخاب با توجه به مسائل مطرح شده فوق انجام شده يا رايگان بودن زمين؟.

چند نمونه از مشكلات زمين پرديس براي ساخت مجموعه مسكن مهر:

1. به دليل وجود پستي وبلنديهاي متعدد و سنگي، ساخت وساز مشكل شدهاست و اتمام ساختمانهاي به درازا خواهد كشيد

2. براي كندن يك متر ترانشههاي آب و فاضلاب و ساعتها كار با ماشين آلات نياز است

3. در بعضي موارد اختلاف سطح نقطه چپ و راست خيابانهاي مسير به چند متر ميرسد

4. ترانشههاي بغل ساختمان در مواردي بالاجبار موازي با نماي ساختمان ميشود كه خطرناك است

5. يكي ديگر از مشكلات چگونگي پيوند دادن اين مجموعه به شهرسازي منطقه ميباشد

6. ساخت تأسيسات زيربنايي و قفل و بست آنها به دليل وجود اختلاف سطحهاي مختلف در مسير با مشكلات عديدهاي روبه روست

7. رانش خاك در بعضي از نقاط وجود دارد كه براي تثبيت آن زمان و هزينه زيادي نياز است

8. آمادهسازي زمين جهت ساخت وساز با هزينه زياد انجام گرفتهاست

9. شرايط بارگذاري پرديس از 150 هزار نفر به بالاي 600 هزار نفر بدون مطالعات قبلي انجام گرفت 

10 . وجود گسل ها و ...

بهروز كاويان پور