هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هر ساخت و سازی سرمایه ملی است

همايش و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با حضور مقامات و مسئولان صنعت ساختمان کشور در هتل المپيک تهران برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان در مراسم افتتاحيه اين همايش و نمايشگاه تخصصي دکتر حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، دکتر محمد شکرچي زاده، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، دکتر حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي، رئيس و اعضاي هيئترئيسه انجمن انبوهسازان استان تهران،  اعضاي هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان تهران، رئيس سازمان نظام کارداني استان تهران و جمع کثيري از اعضاي انجمنهاي انبوهسازان کشور حضور يافتند. اين همايش چهارروزه در بعدازظهر روز جمعه 12 ديماه سال جاري با قرائت بيانيهاي توسط دبير کل همايش به پايان رسيد.

همايش براي ارتقا کيفيت و حفظ حقوق بهرهبرداران است

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: ارتقاي کيفيت ساختوساز و حفظ حقوق بهرهبرداران در اساسنامه انجمن انبوهسازان وجود دارد ولي تابهحال بهخوبي در عمل اجرانشده و اين موضوع تفاوت همايش امسال با سالهاي گذشته است.

حسن محتشم در مراسم افتتاحيه همايش انبوهسازان با بيان اين موضوع گفت: انجمن انبوهسازان سعي دارد صادرکننده گواهي کيفيت ساختوساز باشد و در اين راستا از هيئتداوران اين همايش نيز کمک بگيرد.

محتشم با بيان تعريف 10 شاخص توسط کشورهاي توسعهيافته افزود: کشورهاي توسعهيافته با تبيين شاخصهاي سنجش کيفيت به ارزيابي پروژهها ميپردازند و وزارت راه و شهرسازي نيز قصد ارزيابي بهتر و کاملتر پروژههاي عمراني را دارد.

احداث ساختمان استاندارد حرکت در جهت منافع ملي است

رئيس مرکز تحقيقات راه و شهرسازي گفت: شايد هزينه بسياري از ساختوسازها را بهطور مستقيم دولت نپردازد و سازندگان براي ساخت آن هزينه کنند اما براي ساختن هر بنايي از انرژي ملي استفاده ميشود و بر اين مبنا هر ساخت و سازي سرمايه ملي بهحساب ميآيد.

محمد شکرچي زاده افزود: از طرف ديگر ساختمانهايي که با پول شخصي ساخته ميشوند ميتوانند در زماني ديگر مورد استفاده اشخاص ديگر جامعه قرار گيرد بنابراين با عدم رعايت مقررات نهتنها زندگي خود بلکه زندگي ديگران را نيز مورد خطر قرار ميدهيم.

پايان دوره نفت 100 دلاري

مشاور وزير راه و شهرسازي با ارائه مقالهاي تحليلي به شکل پاورپوينت، به تشريح شرايط اقتصادي کشور پرداخت. يکي از مباحث مطرحشده توسط حسين عبده تبريزي، موضوع تأثيرات هدفمندي يارانهها بر اقتصاد کشور بود که وي در اين بخش، با اشاره به الگوي غلط مصرف انرژي در کشور به خاطر ارزان بودن آن، پيشبيني کرد در سال آتي دولت ناچار به حذف بخشي از اقشار کشور از فهرست دريافتکنندگان يارانه خواهد بود.

ازجمله ديگر موضوعات موردبررسي دکتر عبده تبريزي، ميزان درآمدهاي نفتي کشور طي 30 سال اخير، وضعيت هزينه کرد منابع مالي در امور جاري و غير جاري کشور طي دهههاي گذشته، سرمايهگذاري در صنايع و بسياري از موضوعات اقتصادي ديگر بود.

دکتر عبده تبريزي در بخش ديگري از سخنانش، گفته حسين الشهرستاني، وزير نفت کشور عراق را تائيد کرد که بهاحتمالزياد طي چند سال آينده ديگر شاهد نفت بالاي 100 دلار نخواهيم بود.

واحدها کوچک شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: ساختوسازها بايد به سمت کوچکسازي برود.

دکتر حامد مظاهريان با بيان اينکه در حال حاضر ميانگين متراژ مسکن در کشور ما بيش از 100 متر است و تقريباً بعد از امريکا و کانادا، از اين نظر سومين کشور دنيا هستيم، گفت: ساختوسازها به سمت واحدهاي کوچکتر خواهد رفت و پيشبيني ما اين است که روند کاهش متراژ ساختمانها ادامه پيدا خواهد کرد تا به 90 متر برسد. وي کاهش اين عدد تا 80 متر را در واحدهاي روستايي که فعلاً حدود 90 متر است، پيشبيني کرد.

دکتر مظاهريان هزينه ساخت باقيمتهاي جاري روز را متري 900 هزار تومان براي مسکن شهري و 630 هزار تومان براي مسکن روستايي اعلام کرد.

رونمايي از ساکس

در انتهاي مراسم افتتاحيه اين همايش از سيستم جامع ارزيابي کيفي ساختمان (ساکس) که برگرفته از جديدترين سيستمهاي ارزيابي کيفي ساختمان در جهان است، بهطور رسمي رونمايي شد. همچنين نمايشگاه تخصصي انبوهسازان نيز مورد بازديد کارشناسان و مسئولان حاضر قرار گرفت.