هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن ویژه تهرانسر به سر رسید

گروه گزارش: ثبتنام از متقاضيان واجد شرايط مسکن ويژه تهرانسر از تابستان سال 1391 آغاز شد و بنا بود تمام واحدهاي اين پروژه در سال 1392 تحويل متقاضيان شود، اما گران شدن مصالح ساختماني، سرعت ساخت پروژه مسکن ويژه تهرانسر را بهشدت کند کرد. اين بلاتکليفي ادامه داشت تا اينکه اوايل امسال با نظر مسئولان سازمان ملي زمين و مسکن و اداره کل راه و شهرسازي استان تهران، هيئت عاملي براي مديريت پروژه مسکن ويژه تهرانسر تشکيل و يک ساختمان نيز در نزديکي محل پروژه براي نظارت دقيقتر بر نحوه عملکرد پيمانکاران و همچنين پاسخگويي به متقاضيان ايجاد شد. در همين راستا مديرعامل سابق متروي مشهد نيز بهعنوان مجري طرح فعاليت خود را آغاز کرد. همچنين مسئولان از برخورد قاطع با پيمانکاران کمکار و متخلف خبر دادند و حتي آنها را تهديد به کنار گذاشتن از پروژه کردند. همه اين موارد باعث شد سرعت عمليات پروژه از ابتداي سال 1393 چند برابر شده و سرانجام در فاز نخست تعدادي از واحدهاي اين پروژه تکميل و آماده واگذاري به 530 متقاضي اين طرح گرديد. به اين منظور هفتم ديماه سال جاري مراسم خاصي در محل پروژه برگزار شد و در آن با اهداي لوح از مديران و مجريان پروژه مسکن ويژه تهران تقدير شد.

واگذاري سه کليد به نمايندگي از 530 متقاضي

واگذاري فاز نخست مسکن ويژه تهرانسر با حضور سيد حسين هاشمي استاندار تهران، سيد محمد پژمان مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن، فريبرز واحدي مديرکل راه و شهرسازي استان تهران و جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي استان آغاز شد.

در اين مراسم بهصورت نمادين مالکان 3 واحد نمونه، کليد خود را به نمايندگي از 530 واحد آماده تحويل دريافت کردند.

تکميل پروژه در کمتر از هفت ماه

مجري طرح مسکن ويژه تهرانسر گفت: در کمتر از هفت ماه کل پروژه مسکن ويژه تهرانسر را تحويل خواهيم داد.

مسعود بيژني در مراسم واگذاري مرحله اول واحدهاي اين طرح تأکيد کرد: درصورتيکه متقاضيان ميخواهند واحد خود را تحويل بگيرند، بايد آخرين قسط خود را که مبلغ 45 ميليون تومان است واريز و يک قرارداد 10 ساله براي پرداخت اقساط زمين با سازمان ملي زمين و مسکن امضاء کنند.

رضايت معارضان با پول و زمين معوض

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به وجود معارضان در زمينهاي طرح مسکن ويژه تهرانسر گفت: براي حل مشکل معارضان مجبور شديم بخشي از قيمت زمين را بهصورت نقدي و بخش ديگر را از طريق تعويض زمين پرداخت کنيم.

فريبرز واحدي در مراسم افتتاح فاز اول مسکن ويژه تهرانسر گفت: پس از ادغام وزارت راه و مسکن مأموريت پيدا کردم تا در حوزه مسکن هم وارد شوم که پروژه مسکن ويژه هم آغاز شده بود.

وي افزود: با ورود به اين بخش متوجه وجود معارض جدي در زمينهاي اين سايت شدم بهطوريکه بخش زيادي از زمينها متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام و کميته امداد امام خميني(ره) بود.

عزم و ارادهاي قوي همراه با صبوري متقاضيان

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن از دست اندرکاران و مجريان طرح مسکن ويژه تهرانسر تشکر کرد و با اشاره به مراحل انجام اين پروژه گفت: با عزم و ارادهاي قوي و صبوري متقاضيان اين کار بزرگ به سرانجام نيک رسيد.

سيد محمد پژمان در مراسم افتتاح اين پروژه از پيمانکاران متعهد و وظيفهشناس و همچنين زحمات اداره کل راه و شهرسازي استان تهران قدرداني و خاطرنشان کرد: کليه خدمات زيربنايي و روبنايي اين پروژه با همت دستگاههاي متولي اين امر به بهرهبرداري رسيده و هيچ مشکلي در اين زمينه وجود ندارد.

عدم تکرار مشکلات مسکن مهر در مسکن ويژه

استاندار تهران گفت: تأمين امکانات وعده دادهشده براي مسکن مهر مشخص نبوده اما دولت يازدهم براي تکميل پروژه مسکن ويژه تهرانسر همه تلاش خود را ميکند.

سيد حسين هاشمي در مراسم افتتاح مسکن ويژه تهرانسر اظهار کرد: مسيري که براي اين پروژه انتخابشده بود از اول مشخص بود و به سمت درستي حرکت شده است .وي با اشاره به اينکه امروز مشکل خاصي در اين پروژه وجود ندارد، تصريح کرد: در مسکن مهر چنين تدبيري در نظر گرفته نشده بود و دولت يازدهم را با مشکلات ويژهاي روبهرو کرده است.

هاشمي افزود: اگر از روز اول براي پروژه مسکن مهر با برنامهريزي و پيشبينيهاي صحيح قدم برداشته ميشد، مشکلي پيش نميآمد.