هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه فقط دست بگیر دارد

از زمان دولت دهم توافق و مصوب شده که براي حق بيمه کارگران در مسکن مهر، به ازاي هر متر مربع 5200 تومان به بيمه پرداخت و مفاصاحساب صادر شود و سازنده هم براي بيمه کارمندان و کارگرانش، ليست به بيمه ارائه کند. ولي شرکت بيمه از يک طرف حساب ما را بلوکه و کار را متوقف مي کند تا متري 5200 تومان را بگيرد؛ همان کاري که با ما در مسکن مهر پرديس کردند و براي 10 هزار واحد مسکن مهر، حدود 5 ميليارد تومان حق بيمه گرفتند. يعني کاري که بايد دو سال ديگر تمام شود. الان تمام پول بيمه را گرفته اند، ولي دوباره براي ليست بيمه کارگران پول مي خواهند! ما نمي دانيم اين چه برنامه اي است که تامين اجتماعي به سازنده تحميل مي کند و براي متقاضي مسکن هم دردسر مي شود و بايد بعدا پول آن را پرداخت کند. بعد مدام مي گويند چرا مسکن گران شده و چرا مردم نمي توانند خانه بخرند! متاسفانه بيمه هاي ما فقط دست بگير دارند.

ماليات هم همينطور است؛ براي هر واحد مسکن مهر 300 هزار تومان ماليات تصويب کردند ولي الآن هيچ حوزه مالياتي اين مبلغ را قبول نميکند و ميگويند فعلاً 300 هزار تومان را علي الراس پرداخت کنيد! و ميخواهند بعداً مبالغ ديگري اضافه کنند و بگيرند. اين در حالي است که  تاکنون چند بار بخشنامه شده که براي هر مسکن مهر از 300 هزار تومان بيشتر نگيريد. طبيعتاً همه اين هزينهها نهايتاً به خريدار منتقل ميشود.