هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سازنده دو بار بیمه کارگران را پرداخت می کند!

سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان و اعتراض هاي متعدد، شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني را تاييد کرد. اصلاحات به عمل آمده در اين ماده قانوني در اواسط آذرماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از اينکه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اواخر ماه گذشته مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. از اين رو کارگران ساختماني از اين به بعد مطابق ماده 5 اصلاح شده قانون بيمه تامين اجتماعي بيمه خواهند شد. براي اطلاع از چند و چون تغييرات صورت گرفته در اين ماده با مشاور حقوقي کانون سراسري انبوه سازان ساختمان و مسکن گفتگو کرديم. خانم فردوس شاهرخ زاده که با 15 وزير کار کرده و طي 30 سال تا قبل از بازنشستگي، سياست هاي مديران و مسئولان وقت را در قالب مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها و ... به رشته تحرير در آورده است.

پيام ساختمان: قانون جديد در مورد حق بيمه کارگران ساختماني چه مي گويد و چه چيزي در ماده 5 آن اصلاح شده است؟

قبلا 12 درصد مجموع عوارض پروانه ساخت و ساير درآمدهاي شهرداري بايد به عنوان حق بيمه کارگران توسط سازنده به تامين اجتماعي پرداخت مي شد و چون درآمد شهرداري خيلي وسيع است و قابل گسترش است، اين مبلغ مي توانست حتي شامل درآمدهاي حاصل از طريق فروش تراکم هم بشود که عددهاي خيلي بزرگي مي شد. الان آنها حذف و آن 12 درصد به 15 درصد تبديل شده که اگر کافي نباشد تا 20 درصد هم با مصوبه هيئت وزيران اجازه افزايش وجود دارد. يعني حق بيمه الان فقط 15 تا 20 درصد مجموع عوارض پروانه اي است که شهرداري صادر مي کند. قبلا 12 درصد مجموع عوارض و درآمد شهرداري بود که «درآمد» در اصلاحيه حذف شده است. اين 15 تا 20 درصد هم مشروط بر اين است که از سقف 4 درصد دستمزد بيشتر نشود، چون قانون تامين اجتماعي مي گويد چهار درصد دستمزد روزانه کارگر بايد به عنوان حق بيمه پرداخت شود و نبايد از آن تجاوز کند. ضمن اينکه ماده 5 تبصره اي دارد که اجازه داده مبالغ پرداختي تقسيط شود. الان شهرداري تمام حق بيمه را در موقع گرفتن پروانه ساخت، دريافت مي کند و به حساب تامين اجتماعي واريز مي کند ولي با اصلاحيه قانون و تبصره ذيل ماده 5 اجازه داده شده در طول دوران ساخت اين مبلغ تقسيط شود.

پيام ساختمان: فکر مي کنيد ماده 5 جديد به نفع انبوه سازان است؟

تا آنجا که من مي دانم اين قانون مزايايي براي انبوه سازان دارد. اينکه حق بيمه نبايد از چهار درصد دستمزد روزانه کارگر تجاوز کند، يا مبناي محاسبه فقط عوارض شهرداري است نه درآمدهاي آن و اينکه اجازه داده مبالغ پرداختي تقسيط شود به نفع انبوه سازان است. اضافه کردن حق بيمه تا 20 درصد هم مشروط به تصويب هيئت وزيران است. جزئيات تقسيط و اينکه پرداخت حق بيمه طي چند قسط باشد مشخص نشده ولي قطعا در طول ساخت است و تعداد اقساط در آيين نامه اجرايي يا تفاهم نامه اي که بايد بعدا با شهرداري منعقد شود، مشخص خواهد شد. البته مشکل اصلي دو بار پرداخت حق بيمه همچنان باقي است.

پيام ساختمان: چرا دو بار؟

چون به موجب قانون، يک بار موقع صدور پروانه ساخت، حق بيمه کارگران را بر اساس 15 درصد مجموع عوارض پروانه ساختماني شهرداري يا مراجع صدور پروانه، به شکل کلي از سازنده دريافت مي کنند. ولي دوباره سازنده بايد در کارگاه کارگران و کارمندان و مهندسانش را بيمه کند و ليست بيمه به تامين اجتماعي بدهد. در حقيقت دو بار حق بيمه مي پردازد: يک بار روز اول از او مي گيرند و يک بار هم با ليست بيمه خودش! ولي آن پولي که روز اول مي گيرند معلوم نيست صرف بيمه چه کارگري مي شود و کجا مي رود. اگر آن پولي که اول مي گرفتند صرف بيمه کارگران آن کارگاه مي شد طبيعتا اعتراضي هم نبود.