صنعتی‌سازی کشور از رده خارج است

شمار نشریه : 200

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن با بيان اينکه کل ساخت وساز صنعتي مسکن کشور کمتر از 10درصد است، گفت: سيستمهاي صنعتيسازي در کشور متعلق به بلوک شرق، ازکارافتاده و منسوخ شدهاست.

به گزارش پيام ساختمان، سيد محمد پژمان در اولين جلسه از سلسله نشستهاي آشنايي خبرنگاران با وظايف و مسئوليتهاي تخصصي سازمانها و شرکتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي اظهار کرد: صنعتيسازي مسکن فعلا در کشور بسيار ضعيف است و اعداد و ارقامي که در اين رابطه قبلا اعلام شده مربوط به مسکن مهر است.

وي با بيان اينکه کل صنعتيسازي مسکن در کشور به 10درصد هم نميرسد تصريح کرد: همه آنچه به عنوان ساخت وساز صنعتي مطرح ميشود واقعا صنعتيسازي نيست، بلکه بعضا مقدمهاي براي ساخت صنعتي مسکن است.

پژمان با بيان اينکه کارهاي پيش ساخته مسکن سيستمهاي خيلي قديمي هستند، گفت: اين سيستمها مربوط به بلوک شرق بوده و کاملا منسوخ و از رده خارج شدهاست و نبايد يکجا قطعات توليد شود و آن را با هزينههاي زيادي به جاي ديگر انتقال دهيم.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن با بيان اينکه به دنبال جمع کردن اين کارخانهها هستيم، گفت: خدمات و امکانات دولتي در صنعت مسکن به کساني تعلق ميگيرد که واقعا صنعتيسازي مسکن را انجام دهند.

وي با اشاره به حمايتهاي دولت از ورود تکنولوژيهاي نوين ساخت وساز و صنعتيسازي مسکن در کشور اعلام کرد: با تأمين زمين و سفارش ساخت و همچنين تضمين خريد از توليدکنندگان سيستمهاي نوين صنعتيسازي مسکن در کشور حمايت ميکنيم.

به گفته پژمان نميتوان مردم را به زور وادار به صنعتيسازي کرد بلکه بايد با ترويج مزاياي صنعتيسازي از جمله کيفيت بهتر و قيمت تمام شده کمتر جامعه را به سمت استفاده از سيستمهاي نوين ساخت مسکن سوق داد.

مهندس پژمان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تأمين 40درصدي زمين توسط دولت، گفت: دولت در تمام شهرها زمين ندارد و با تلاشهاي صورت گرفته 40درصد اين نياز را تأمين ميکند و مابقي نيز توسط بخش خصوصي تأمين خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: مهمترين موضوع اين سازمان تأمين مسکن براي تمام ايرانيان است و زمين جزو عواملي است که اين نياز را با مکانيزمهاي مختلف از جمله انبوهسازان و يا تأسيس صندوق زمين و ساختمان برآورده ميکند.

پژمان با اشاره به اينکه در طرح جامع مسکن برآوردهاي جديد در رابطه با نياز کشور به مسکن انجام شدهاست، اظهار کرد: پروژههاي نيمه تمام مسکن مهر داراي مشکلاتي در بحث خدمات زيربنايي و روبنايي است. قرار بوده نيمي از منابع مالي موردنياز آمادهسازي واحدهاي مسکن مهر را مردم و نيمي ديگر را دولت تأمين کند. بر اين اساس در خيلي از پروژههاي مسکن مهر با هزينههاي کم انجام شده اما در برخي جاها که جانمايي نامناسب واحد مسکن مهر را داشتهايم هزينهها افزايش يافته و کارها با مبالغ قبلي به سرانجام نميرسد.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن تصريح کرد: وزارت راه و شهرسازي تلاش دارد سقف تسهيلات فردي مسکن مهر افزايش يابد. همچنين اين وزارتخانه براي تأمين منابع مالي خدمات روبنايي و زيربنايي مسکن مهر، برخي از اراضي و زمينهاي خود را به فروش رساندهاست.