پیمانکاران از جیب هزینه کرده‌اند

شمار نشریه : 200

گروه گزارش: دولت در سال 92 به پيمانکاران عمراني وعده داد که تا پايان سال 93 نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام خواهد کرد. چندي پيش، رئيس کانون سراسري در گفتگو با پيام ساختمان از پرداخت معوقات پيمانکاران عمراني در سال جاري و اتمام پروژههاي عمراني بالاي 80درصد خبر داده و گفته بود بخش اعظم مطالبات پيمانکاران در سال جاري پرداخت شده و رويکرد دولت در چگونگي تخصيص بودجه عمراني و اتمام پروژهها باعث شد تا بسياري از طرحهاي عمرانيِ نيمه کاره، به اتمام برسد. حسن سعادتمند با استناد به «آماري که از استانها به دست آمده» خبر از تحقق وعده دولت در خصوص پرداخت معوقات پيمانکاران عمراني تا پايان سال 93 داده بود. اما همچنان برخي پيمانکاران استاني از عدم وصول مطالباتشان در سال جاري و توقف پروژهها سخن ميگويند. يکي از اين افراد سيد محمدصادق معصومي، رئيس هيئت مديره انجمن شرکتهاي ساختماني و تأسيساتي استان قزوين است که معتقد است پيمانکاران مظلوم واقع شدهاند و پاسخش به سؤال «آيا واقعا ميتوان گفت دولت در عمل به وعده خود در خصوص پرداخت معوقات پيمانکاران عمراني موفق عمل کردهاست ؟» چندان مثبت نيست.

پيام ساختمان: پيمانکاران عمراني استان توانستند معوقات خود را از دستگاههاي اجرايي دريافت کنند؟

متأسفانه مطالبات معوقه پيمانکاران استان پرداخت نشدهاست. من در شوراي فني استان هم عضو هستم و در آنجا هم مديران استاني از اينکه تابه حال تنها 16درصد از کل بودجه استان تخصيص پيداکردهاست گلايه دارند. اين گفته خود مديران استان است و اينکه به صراحت گفته ميشود نزديک به همه معوقات پيمانکاران پرداخت شده جاي بحث دارد.

پيام ساختمان: ولي رئيس کانون سراسري پيمانکاران عمراني اين موضوع را تائيد کردهاست.

اين طور نيست. پيمانکاران زيادي هستند که هنوز مطالباتشان معوق مانده و مسئولان هم معمولا به پيمانکاران وعده وعيد ميدهند ودرصدي از معوقات را ميپردازند تا کار به حرکت بيفتد. شايد به لحاظ اينکه پروژهها فعال هستند چنين حرفي را ميزنند ولي به لحاظ بودجهاي، پيمانکاراني هستند که به طور کامل پروژه هايشان تعطيل شده و فقط يک نگهبان در پروژه حضور دارد. اين وضعيت واقعي پيمانکاران است و آماري هم که شوراي فني استان ميدهد گوياي همين قضيهاست و اگر نياز باشد به شکل مکتوب هم ميتوانيم آمارها را براي شما ارسال کنيم.

پيام ساختمان: آقاي سعادتمند به آمارهاي خودتان استناد کردهاند.

ايشان بفرمايند تابه حال اصلا از ما که زيرمجموعه کانون هستيم آمار و نظر مکتوب خواستهاند؟! ارائه نظر بايد مستند باشد. من نميدانم ايشان از چه زاويهاي اين موضوع را مطرح ميکنند. ما به دولت يازدهم خيلي خوش بين و اميدوار هستيم، ولي اتفاقي که بايد بيفتد هنوز نيفتادهاست. البته دولت تقصيري هم ندارد چون با دست خالي که نميتوان کار کرد. درهرحال، به گفته خود پيمانکاران چيزي که فعلا از مطالبات محقق شده در بهترين حالت 50درصد است ولي نقل قول مديران استان خيلي کمتر از اين است. اکثر دستگاههاي متولي امور اجرايي مثل شرکت شهرکهاي صنعتي، شهرداريهاي تابعه وزارت کشور، اداره گاز، اداره تجهيز و نوسازي مدارس و مطالبات را کامل پرداخت نکردهاند. اين چيزي است که ما به عينه ميبينيم و خود پيمانکاران هم ميگويند پرداخت نشدهاست. چيزي که مهندس سعادتمند ميگويند شايد در تهران اتفاق افتاده باشد ولي سراسري نيست. در جلسه شوراي ادواري کانون در اروميه هم مطرح شد که تنها 33درصد بودجه عمراني در آن استان پرداخت شده ولي پيمانکاران پروژهها را به اتمام رسانده اند؛ پس اينها همه به شکل معوقات است.

پيام ساختمان: شايد بودجه در نظر گرفته شده بيش ازحد نياز بوده و ميتوان با 33درصد کارها را تمام کرد!

امکان ندارد. پيمانکاران از جيب خودشان هزينه کردهاند و الان مطالبات دارند. خود من پروژه عمراني داشتم که سه سال مطالباتم پرداخت نشد ولي براي اينکه در شهر اعتبارم از بين نرود و دستگاه کارفرماي من بتواند کارش را پيش ببرد و کارهاي ديگري به من بدهد آن وضعيت را تحمل کردم. من نميدانم همکاراني که در تهران هستند آماري که ميدهند بر چه مبنايي است. چون ارقامي که گفته شده درست نيست و در اين وسط پيمانکاران و شرکتهاي سازنده مظلوم واقع شدهاند.

پيام ساختمان: نميتوانيد از طريق مجاري قضايي حقوق خودتان را پيگيري کنيد؟

پيمانکار چون ميخواهد کار کند نميتواند شکايت کند. مگر اينکه براي آخرين بار بخواهد با آن دستگاه کار کند. کسي که شکايت ميکند حتي در جاي ديگر هم ممکن است به دست انداز بيفتد. البته اين بحث اعتباري قضيهاست و گرنه ميشود شکايت کرد و شکايت هم بررسي ميشود و در انتها ممکن است حتي حق را به پيمانکار بدهند ولي اين کار فقط يک بار شدني است و بعدازآن ديگر کار تمام است و آن پيمانکار در همه دستگاههاي اجرايي در سطح استان مظنون بوده و قابل اعتماد براي واگذاري کار نيست.

پيام ساختمان: نظرتان درباره بودجه عمراني سال آينده چيست؟

به نظر من همين مبالغي که به طرحها و امور عمراني تخصيص ميدهند اگر جابه جا نشود بسياري از مشکلات پيمانکاران را حل ميکند و پروژهها هم جلو ميرود؛ ولي متأسفانه از ابتداي دولت نهم تا به امروز شاهد بودهايم که بودجه عمراني متأسفانه حالت بودجه ذخيره را دارد و در هر جايي که بودجه کم بيايد از آن برمي دارند و استفاده ميکنند. ما هميشه بحث جابه جايي بودجه داشتهايم و اين يک معضل است. به عنوان مثال وقتي ما به دستگاه کارفرما ميگوييم اين مبالغي که صورت وضعيت شده چرا پرداخت نميشود، ميگويند مبالغ آن به عنوان حقوق در جاي ديگري پرداخت شده است.