هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشکل تـــوليــد قابل حل است

گروه ساخت وساز: زماني که دولت روحاني با شعار تدبير و اميد روي کار آمد، نوعي اميد در بين توليدکنندهها براي به حداقل رسيدن فراز و نشيبهاي اقتصادي به وجود آمد، چرا که يکي از محوريترين شعارهاي اين دولت تکيه بر توان بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت توليد بخش خصوصي بود. در همان ابتداي کار دولت براي مهار تورم سياستهاي مالي انقباضي را در پيش گرفت و از تزريق پول به بازار خودداري کرد. اين اقدام با اعتراض توليدکنندگان مواجه شد. آنها معتقد بودند در اين شرايط که توليدکننده در حال ورشکستگي است و شديدا نيازمند تسهيلات ميباشد، نبايد براي جلوگيري از تورمي بودن، تزريق پول متوقف شود. حدود يک سال و چهار ماه از عمر دولت يازدهم ميگذرد و زمان آن رسيده که از توليدکنندگان صنعت ساختمان بپرسيم دکتر روحاني چه کمکي به توليد کردهاست؟.

توليد در گرو ساخت وساز

موسي کلهري، عضو هيئت مديره انجمن بتن ايران که از توليدکنندگان بتن به شمار ميرود، به پيام ساختمان گفت: بخشهاي مختلف صنعت ساختمان مانند يک زنجيره به هم متصل هستند و رکود در هر بخش بخشهاي ديگر را با مشکل مواجه ميکند.

وي افزود: رکودي که در صنعت ساختمان به وجود آمد، تمام توليد را تحت الشعاع قرار داد. حال اگر پروژههاي عمراني رونق بگيرند، تقاضا زياد ميشود و توليد تمام ملزومات ساختماني هم رونق ميگيرد. بنابراين مسئولان بايد به دنبال رونق ساخت وساز باشند.

عضو هيئت مديره انجمن بتن ايران در مورد اينکه انتظار شما از دولت يازدهم چه بود، گفت: همه ما انتظار داشتيم وضعيت بهتر شود اما به هرحال اثرات سالهاي گذشته همچنان بر اقتصاد ما سايه افکندهاست. نميتوان گفت دولت يازدهم کاري انجام ندادهاست چون رکود در تمام دنيا حتي در کشورهاي توسعه يافته حادث شده و اميدواريم با گذراندن اين دوره وضعيت بهتر شود. مهم اين است که مسئولان دنبال بهبود وضعيت باشند. من فکر ميکنم اگر وضعيت سياسي بهتر شود، رونق اقتصادي به وجود ميآيد. ما کشوري درحال توسعه هستيم که به زيرساختهاي زيادي نياز داريم و قطعا در آينده چارهاي جز رونق ساخت نيست.

کلهري ادامه داد: اگر دولت ميخواهد از توليد حمايت کند، اميدواريم توليدکننده واقعي که استاندارد توليد ميکند، حمايت شود. حمايت هم به معناي دادن پول نيست. بلکه منظور اين است که موانع توليد رفع شوند.

ثبات دلار به کار نميآيد

علمي، يکي از توليدکنندگان سازههاي چوبي نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: متأسفانه در وضعيت حاضر حتي يک متر درخواست نداريم و بايد بگويم وضعيت نسبت به گذشته تغييري نکردهاست. بانکها هم که عنوان ميکنند سند ملکي بگذاريد و وام بگيريد، وامي با سود بسيار بالا پرداخت ميکنند که فقط خودشان را منتفع ميکند. الآن وضعيت به گونهاي است که بسياري از شرکتها پول قرض ميگيرند تا حقوق پرسنلشان را بدهند. آنهايي هم که ادعا ميکنند وضعيت خوب است، صرفا به خاطر از دست ندادن مشتريانشان است.

وي افزود: چنانچه وضعيت اينگونه پيش برود، مجبوريم کارخانهمان را بفروشيم. برخي عنوان ميکنند که قيمت دلار به ثبات رسيده و اين موضوع به توليد کمک ميکند. حرف من اين است: در وضعيت رکود که درخواستي براي خريد توليدات نداريم و توليد نميکنيم، ثبات دلار به چه کار ما ميآيد.

همه چيز تحريم نيست

بهروز سرابندي، رئيس مرکز توسعه صنعتي ساختمان نيز با بيان اينکه بيبرنامگيهاي دولت قبل باعث بروز مشکلات شدهاست، گفت: بيبرنامگيهاي دولت قبل در توليد مسکن باعث شده تا عليرغم تمام کوششهاي دولت يازدهم گشايشي در صنعت ساختمان به عنوان دومين صنعت پوياي کشور اتفاق نيفتد و بخش خصوصي و دولتي در ترديد براي توليد ساختمان باشند.

وي با بيان اينکه سرمايهگذاري در توليد ساختمان زمان بر است، گفت: اگر ثبات قيمت دلار ادامه پيدا ميکرد، سرمايههاي سرگردان به جاي اينکه وارد بازارهاي طلا، دلار و... شود، به سمت ساخت وساز و توليد در صنعت ساختمان ميآمدند اما متأسفانه با تنشهاي يک ماه اخير قيمت گذاري دلار دچار نوسان شدهاست.

سرابندي در مورد اينکه چقدر مذاکرات هستهاي ايران و کشورهاي غربي ميتواند به بهبود وضعيت توليد کمک کند، اظهار داشت: در صورت به توافق رسيدن مذاکرات و برداشته شدن تحريمها، سرمايهگذار و سازنده به يک دورنماي روشن ميرسند و به طور حتم توليد تحريک خواهد شد. البته همه چيز را نبايد ناشي از تحريمها دانست بلکه نبود مديريت هم در وضعيت توليد حال حاضر صنعت ساختمان تأثيرگذار است.

وي در پاسخ به اين سؤال که دولت براي جلوگيري از ورشکستگي واحدهاي توليدي چه کاري بايد انجام دهد، گفت: دولت توان خود را براي جلوگيري از ورشکستگي پيمانکاران و مشاوران طرف حساب دولت انجام ميدهد ولي به علت کمبودهاي مالي و عدم تخصيص اعتبارات متأسفانه در اين مسئله توفيق چنداني حاصل نشدهاست. بنابراين بايستي با دادن امتيازات ويژه ازجمله در اختيار گذاشتن زمينهايي با قابليتهاي تجاري و اداري تا اندازهاي اين نقصان جبران شود.

دولت وام ساخت بدهد

يکي از توليدکنندگان صنعت ساختمان که نخواست نامش فاش شود با بيان اينکه حمايت از توليد در سايه مذاکرات سياسي گم شدهاست، خاطرنشان کرد: اگرچه به نتيجه رسيدن مذاکرات هستهاي منجر به جهش بخش توليد ميشود اما دولت تا مشخص شدن وضعيت مذاکرات بايد از مرگ بنگاهها جلوگيري کند. با اين وضعيت چيزي به نام توليد باقي نميماند تا جهش کند. شايد آن زمان ديگر وقتي براي تقويت توليد نباشد بلکه بايد توليد را از نو شروع کرد.

وي افزود: اگر چه بيتدبيريهاي زيادي در دولت گذشته شاهد بوديم اما يکي از فرافکنيهاي دولت يازدهم اين است که همه مشکلات صنعت ساختمان را به مسکن مهر ربط ميدهد درحالي که مسکن مهر چرخ توليدکنندگان صنعت ساختمان را به حرکت درآورد و اگر هم تورمي داشته، طبيعي است. رونق معمولا بادرصدي از تورم همراه خواهد بود. ضمن اينکه مردم ترجيح ميدهند شاغل باشند و گراني هم باشد تا اينکه همه بيکار باشند و قيمت اجناس کمي ارزانتر شود.

اين توليدکننده ادامه داد: متأسفانه تمام دولتها و دولت جديد نيز، توليدکننده را از مردم جدا ميدانند درحالي که دو حلقه يک زنجيره هستند که به هم متصل اند. سياستهاي دولت در ساخت وساز بايد به گونهاي باشد که مردم و سازندگان به دنبال ساخت وساز بروند تا توليدکننده هم با تقاضا مواجه شود و کارش را ادامه دهد. اينکه وام خريد ميدهند، نه تنها مشکل مسکن را حل نميکند بلکه باعث گراني هم ميشود.

وي در پايان گفت: توليدکنندهاي که در حال ورشکست شدن است، به کمک نياز دارد اما مشخص نيست چرا دولت در هدفمندي يارانهها اصلا به فکر توليد نيست. به نظر من مشکل توليد قابل حل است و کافي است دولت به اين موضوع به عنوان يک ضرورت نگاه کرده و براي توليد هزينه کند. توليدکنندهاي که بازاري براي فروش محصولاتش وجود ندارد، چگونه مي تواند بهره هاي نجومي بانک ها را بپردازد؟