دفاتر مهندسي در حال نابودي

شمار نشریه : 200

گروه ساخت وساز: دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري به منظور کاستن از حجم مراجعات مردم به شهرداريها و همچنين تسريع در انجام امور ساخت وساز تأسيس شدند اما اين مهم هيچ وقت براي شهروندان محقق نشد. اگر در گذشته مراجعه کنندگان فقط با شهرداريها روبه رو بودند و به آنها پول پرداخت ميکردند، الآن بايد علاوه بر شهرداري به اين دفاتر به ظاهر الکترونيکي هم مراجعه کنند. دفاتري که خصوصي هستند و بايد هزينه هايشان را از طريق همين ارباب رجوعها تأمين کنند. بنابراين علاوه بر اينکه در وقت صرفه جويي نشد هزينه شهروندان هم افزايش هم پيدا کرد. اينها يک طرف ماجراست. چند روز قبل يکي از مهندسان حقوقدان به نام رضا صيادفر، در گفتگو با خبرنگار ما به انتقاد از اين دفاتر پرداخت. او معترض بود که دفاتر با همکاري برخي از شرکتها، امور طراحي و نقشه کشي را در اختيار گرفتهاند درحالي که آنها فقط وظيفه دستور صدور نقشه به مالک را بر عهده دارند. وي گفت: دفاتر خدمات الکترونيک برخلاف قانون خودشان کار طرح و تهيه نقشه را در اختيار گرفتهاند. حتي اين موضوع در مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي مطرح شد و مهندسان معترض شدند که اصلا کار به ما نميرسد و من مهندس الآن مجبور شدهام به دنبال شغلهاي ديگر بروم.

وي افزود: بسياري از اين دفاتر با همکاري مهندسان دفتر طراحي تأسيس کردهاند يا با برخي از شرکتهاي مشاور توافق کردهاند که مالکان را به آنجا ارجاع دهند. به مالکان هم تأکيد ميکنند که ما کار فلان شرکت طراحي را تأييد ميکنيم. مالک هم مجبور است اين کار را بکند چون دنبال دردسر نميگردد. يک طرف مشکل هم همين شرکتهاي حقوقي هستند که با اين دفاتر همدست شدهاند. قبلا در شهرداريها اعمال نفوذهايي در مورد کارهاي بزرگ ميشد اما کار به ما ميرسيد. الآن شغل دفاتر مهندسي ساختمان در حال نابودي است و در کنار بسياري از دفاتر خدمات الکترونيک دفاتر طراحي وجود دارد که گوياي همه چيز است.

صيادفر ادامه داد: سازمان نظام مهندسي بايد دفاتر مهندسي را به عنوان دفاتر مرجع معرفي ميکردند. ما الآن براي فرستادن يک گزارش مرحلهاي نظارت به شهرداري که از عهده هرکسي بر ميآيد، بايد به اين دفاتر مراجعه کنيم و براي هر کاري که يک ميليون تومان اجرت ميگيريم، بايد 200 هزار تومان بابت يک کليک کردن ساده به دفاتر بدهيم. حداقل سازمان نظام مهندسي بايد کاري کند که ما بتوانيم گزارشها را خودمان ارسال کنيم.

وي خاطرنشان کرد: متأسفانه کساني که براي ما در سازمان نظام مهندسي تصميم گيري ميکنند، کارمندان ادارات مختلف هستند و مهندسان دغدغه دار و تک شغله نيستند که براي منافع خودشان تصميم گيري کنند.