ساخت و سازاز ایران تا آلمان

شمار نشریه : 200

گروه ساخت وساز: اين جمله که «عمر ساختمانهاي ما يک سوم کشورهاي توسعه يافته است» تقريبا به چشم همه مخاطبان پيام ساختمان آشناست. نکته مهم اينجاست که چرا تا اين اندازه ساختمانهاي ما بيکيفيت ساخته ميشوند و اصولا رمز موفقيت کشورهاي توسعه يافته چيست؟ بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند نظام توليد، طراحي، ساخت و نظارت ما داراي مشکلات عديدهاي بوده و نيازمند دگرگوني بنيادين است. قطعا استفاده از دستاوردهاي ديگر کشورها و در صورت لزوم پيادهسازي سيستمهايي که در عمل به نتايج مطلوبي منتهي شده و پاسخگوي نيازها بودهاند، بسيار مفيد خواهد بود.

عمر ساختمانهاي ما يک دهم اروپاست

ابوالحسن رامين فر، عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان که به بسياري از کشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، بلژيک و هلند و سفر کردهاست، در پاسخ به اين سؤال که چرا عمر ساختمانها در کشور ما يک سوم کشورهاي اروپايي است، گفت: اين ادعا را به صراحت رد ميکنم. ساختمان 90 ساله در کشوري مانند آلمان ساختمان نوساز به حساب ميآيد. دوست من در آلمان از من خواست که با مراجعه به يکي از بنگاههاي املاک برايش خانه بخرم. مسئول آژانس املاک به ما گفت ساختمان نوساز دارم که فقط 100 سال عمر کردهاست. ساختمان 200 ساله هم دارم که فقط بايد در و پنجره آن را رنگ کنيد و نياز به هيچ تعميري ندارد. حتي ميگفت ساختمان 400 ساله هم براي خريدوفروش دارد. کدام ساختمان ما يک، سوم 400 سال عمر دارد.

آبا باران را هم بايد پس بدهيد

وي در مورد ساخت وساز در کشورهاي توسعه يافته اظهار داشت: آب باران يکي از سالمترين آّبهاست. در کشوري مانند آلمان سطح مساحت بام شما را حساب ميکنند و اجبار ميکنند آبي که در طول سال روي سقف خانه شما ميبارد بايد در جايي مانند زيرزمين جمعآوري گردد تا در پايان سال تحويل گرفته شود. ساخت وساز دنيا به اين سمت ميرود و ما هنوز در ابتداييترين مراحل ساختمانسازي هم نتوانستهايم کاري کنيم.

خانهتان را گم ميکنيد

عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان اضافه کرد: در کشوري مانند انگليس اگر پلاک خانهتان را ندانيد نميتوانيد خانه خودتان را پيدا کنيد چرا که تمام خيابانها و خانهها ازنظر نما، نرده، پنجره، ارتفاع و.. يکسان و يکرنگ هستند درحالي که در کشور ما هر ساختمان شرايط ويژه خودش را دارد.

ساخت وساز بر مبناي اعتماد متقابل

رامين فر در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما که کار ساخت وساز در کشورهاي توسعه يافته بر عهده چه کساني است، گفت: در ساخت وسازهاي با حجم زياد شرکتهاي بزرگ از دولت مجوز ميگيرند و نظارت از طرف دولت انجام ميشود. در نهايت سازندگان ساختمانها را در اختيار بانکها ميگذارند و بانکها ساختمان را به مردم واگذار ميکنند. بانک هم از سازندگان بيمه نامههاي طولاني مدت ساختمان طلب ميکند. در آنجا آنقدر کارها خوب و مطابق با دستورالعملها اجرا ميشودکه بيمهها ريسک بيمه کردن ساختمان را ميپذيرند. اما در کشور ما بيمه اين ريسک را قبول نميکند. به عبارتي آنجا نوعي اعتماد متقابل شکل گرفتهاست.

تفاوت استانداردها

رامين فر در مورد کيفيت مصالح ساختماني هم گفت: استاندارد توليد سيمان اروپا 3300 و استاندارد ما 2200 است. اين عدد يک شاخص است که شاخص بلين ناميده ميشود. استاندارد 2200 يعني کسب عدد 10 از 20 اما متأسفانه اين شاخص در کشور ما در عمل حتي 1600 هم نيست.