هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همه آنچه مردم از ما می خواهند

هميشه رويدادهاي اقتصادي به ويژه عرصه ساخت و ساز و بازار مسکن در صدر داغ ترين اخبار بوده است، بخش هايي که از چشم تيزبين خبرنگاران اقتصادي و مسکن و مخاطبان هوشمند آن، دور نمي ماند.

بروز تهديدها و فرصتها در حوزه اقتصادي کشور امري طبيعي است و وظيفه ما هم به عنوان يک رسانه اين است که با انتقال خبر از حقايق موجود عملکرد دستگاه ها و متوليان اقتصادي، پرداختن به نقاط قوت و ضعف آن، اطلاع رساني کنيم. بنابراين از سويي هم پاي سياستگذاران و برنامهريزان در پي برون رفت از اين شرايط هستيم و از سوي ديگر مردم را در جريان اين امور قرار مي دهيم.

امروز که دويستمين شماره «پيام ساختمان» منتشر شده است، يادآور بخش مهمي از مسئوليت ما به عنوان واسطه خبري ميان بخش هاي دولتي و غيردولتي و مردم است تا با درک صحيح اخبار و انتقال آن به مخاطبان کمک کنيم. اين نشريه در حالي وارد دويستمين شماره فعاليت حرفه اي خود مي شود که يقينا مسئوليت بيشتري در برابر مخاطبان خود احساس مي کنيم و درک صحيح از نياز مخاطبانمان و پاسخگويي به آنها از طريق همگام شدن با تحولات آني و تعامل دوسويه با دولتمردان، فعالان و صاحبنظران اقتصادي، قطعا فعاليت هاي ما را در شماره هاي بعدي پربارتر هم مي کند.

دويست شماره پياپي و بيش از يک دهه توليد خبر توسط يک مجموعه خصوصي و سپري کردن بيش از يازده سال سخت و شيرين، به لحاظ موانع و مشكلاتي كه بخش خصوصي به طور عموم در كشورمان، براي فعاليت هاي مستقل و مداوم دارد، مسئوليتي سنگين است، آن هم در نشريه اي تخصصي که يکي از پرتيراژترين نشريات اقتصادي در حوزه مسکن و ساختمان است، شايد راز موفقيتمان را در ابتدا به مخاطبان وفادار و بعد به همکاران ساعي اين نشريه مديون باشيم.

«پيام ساختمان» همواره تلاش كرده است در راستاي انجام رسالت مطبوعاتي خود در عرصه اطلاع رساني، به گونه اي عمل کند تا سهمي شايسته در ياري رساندن به دولتمردان تلاشگر و تريبوني مورد اعتماد براي مردم و مخاطبان صبور خود داشته باشد.

بازتاب فعاليت هاي رسانه اي اين نشريه به عنوان نماينده و مدافع مردم، در مجموع ما را به اين باور رسانده كه هم اكنون مى توانيم بگوييم، توانسته ايم با ايجاد تعادل ميان فعاليت حرفه اى و نقد منصفانه مسيري مناسب در برابر مطبوعات پيش بگيريم، و با انتشار دويست شماره بي وقفه، همچنان با وفاداري به رسالتي که در درون خود داشته ايم، عليرغم پستي و بلندي هاي هميشگي راه خود را ادامه داده و در راه خدمت به هم ميهنان و خوانندگان خود به پيش خواهيم رفت.

اذعان به اين واقعيت كه «پيام ساختمان» در گذر زمان به رسانه اي پايدار و مرجعي تخصصي در حيطه ساختمان و مسکن تبديل شده، تعهد و مسئوليت ما خبرنگاران را نيز به عنوان ياران «پيام ساختمان» بيشتر و بيشتر مي سازد، بنابراين بر اين باوريم كه، اين رسانه بتواند با حفظ اعتمادى دو جانبه ميان خود و مردم به تخصصي ترين رسانه ملي تبديل شود، به اميد آن روز.