هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختــمان‌سازي قانونمنــد باشــد

ششمين نمايشگاه بينالمللي قير، آسفالت، عايقها و ماشينآلات وابسته فرصتي ايجاد كرد تا با مازيار حسيني معاون فني و اجرايي شهرداري تهران در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران به گفتگو بنشينيم. به گزارش خبرنگار پيام ساختمان مازيار حسيني شهرداري تهران را 100 درصد پايبند به طرح جامع و تفصيلي دانست و بيان كرد: اگر هم شهرداري تهران مشكلي داشته باشد بايد در اين دو طرح اصلاح شوند.

نظام فني اجرايي محملي براي دستورالعملها

مازيار حسيني در مورد ادغام نظام فني اجرايي با نظاممهندسي گفت: نظام فني اجرايي بستر اجرايي دائمي است. ما در مرحله اول  راهبردهايمان را تهيه نموده و بستري ايجاد كردهايم كه به تأييد شوراي شهر هم رسيده است و الآن در حال اجراي آن هستيم تا محملي قانوني براي دستورالعملها، راهبردهاي و استانداردهايي باشد كه در ذيل آن سند توليد ميكنيم.

وي افزود: در بخشهاي متعددي اسناد را بهپيش ميبريم و شايد بيشتر از 30 سند در حوزه عمراني تهيهشده كه از چگونگي تهيه سندها گرفته تا انجام مناقصات و تحويل پروژه و همچنين ارزيابي كيفيت كار، طيف وسيعي از مسائل را پوشش ميدهد.

حسيني اظهار داشت: در معاونتهاي ديگري شهرداري هم اين كار ديدهشده است. بهعنوانمثال در شوراي عالي فني دو سند براي معاونت حملونقل و ترافيك در مورد علائم و استاندارد کردن علائم و خطكشيها ديدهشده است. ديگر معاونتها را هم داريم به اين سمت ميبريم تا در اين چارچوب حركت كنند چراكه الزام قانوني ما اين است. با اين نظام فني و اجرايي برگ برندهاي به نام همسانسازي و كيفيت داريم.

پروژههاي شهرداري

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در مورد اجراي پروژههاي شهرداري گفت: نظام فني و اجرايي بستري است براي كارهاي مهندسي و اين دو از هم جدا است. اينكه يك بزرگراه زير زمين برود يا روي زمين احداث شود، موضوعي كاملاً مهندسي است و مشاور گزينههاي مختلف را ميسنجد و در نهايت كارفرما آن را انتخاب ميكند.

حسيني افزود: در شهرداري تهران هيچ علاقه خاصي به هيچ گزينهاي وجود ندارد، مگر اينكه توجيه مهندسي داشته باشد و اين اصول مهندسي ما را راهنمايي ميکند كه پل  و تونل بسازيم و يا اينكه معبر را در همان سطح ادامه دهيم.

مديريت يكپارچه شهري

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در مورد مديريت يكپارچه شهري و نظام جامع مالي شهرداري تهران گفت: شهرداري  جز اينكه به سمت منابع پايدار شهري برود و هزينههاي نگهداري شهر از محل درآمدهاي عوارض شهري تأمين شود، چارهاي ندارد. اين عوارض طيف وسيعي دارند و بخشي از آن همين ساختوسازها است و در ازاي خدمتي كه به مردم ميكنيم هزينهها را هم از همان محلها جبران نماييم. ضمن اينکه بايد نگاه و سبد ماليمان را براي تأمين مالي شهرداري وسيع كنيم و ماليات بر ارزشافزوده يكي از اين راهها  است كه سهم شهرداريها در اين مالياتها بايد بهصورت جدي ديده شود و خود همين موضوع ميتواند كمك بزرگي به شهرداري باشد.

وي افزود: در شهرهاي بزرگ دنيا هزينه زندگي متناسب با ميزان اهميت و خصوصيات آن شهر است  و در كشور ما هم رفتهرفته اين مباحث دارد شكل ميگيرد و بدون اينكه بخواهيم فشاري به قشر خاصي بيايد بايد هزينههايمان را از آيتمهاي مختلف درآمدي به دست آوريم.

حسيني در مورد اجراي اين روش اظهار داشت: در شهرداري تهران معاونت مالي و اداري داشتيم و در اين دوره معاونت اداري ما تحت نام معاونت نيروي انساني جدا شد و معاونت مالي و اقتصادي ايجاد گرديد و رويكرد شهردار از تشكيل اين معاونت جديد اين است كه آيتمهاي درآمدهاي پايدار را شناسايي كند و در برنامه زمانبندي با شيب منطقي سعي كنيم از سهم تراكم كم کرده و به سمت درآمدهاي پايدار حركت كنيم.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان در مورد رشد پروانههاي تراكم  و تغيير کاربريها گفت: آمارها نشان مي‌‌دهد ؛ در تهران ميزان پروانههاي صادره كم شده و ركود صنعت ساختمان دامن ساختوساز شهري را هم گرفته است. البته بسياري از ساختوسازهايي كه در حال انجام است پروانه آن ممكن است مربوط به 3 تا 4 سال قبل باشد. اين موضوع براي ما بهعنوان دستاندرکار ساختوساز نگرانکننده است چون از طرفي تقاضاهاي غيرقابلحذف مانند جواناني كه تشكيل خانواده ميدهند و خانوادههايي كه بچهدار ميشوند، را پيش رو داريم .

حسيني افزود: فرآيند مسكن در كشور ما يك فرآيند زاينده و دائمي است و ساختمانهاي كشور نيز عمر مفيدي دارند و بايد دائماً نوسازي وجود داشته باشد. آنچه شهر سازها و مردم بيشتر روي آن نظر دارند و خود شهرداري تهران هم به آن حساسيت دارند اين است كه ساختمانسازي و شهرسازي قانونمند و ضابطهمند باشد و از كريدور خاص انجام بگيرد. اين خواسته شهردار تهران ، شوراي شهر و خواست همه مردم است.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران ادامه داد: در طرح تفصيلي تهران بستر لازم براي رفتن به اين سمت ديدهشده است. در حال حاضر شهرداري تهران 100 درصد بر طبق طرح جامع و تفصيلي تهران عمل ميكند و اگر هم اشكالي هست بايد برويم اشكالات اين دو طرح را تصحيح كنيم.

حسيني در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان كه افكار عمومي شهروندان پايبندي شهرداري تهران به طرح جامع و تفصيلي را قبول ندارد، گفت: من فكر ميكنم افكار عمومي 100 درصد با گفتههاي من موافق است زيرا من حرفهايم را كارشناسي ميزنم. اگر حرفهاي من را دقيق بخوانيد فكر ميكنم مخالفي نداشته باشد.

تركيب روسازي صلب و نرم در پروژههاي جديد شهرداري

مازيار حسيني در مورد استفاده از بتن بهجاي قير كه مورد استقبال شهرداري قرار گرفته است، گفت: اين موضوع از سالهاي قبل هميشه مطرح بوده و در كتابهاي درسي نيز به آن اشارهشده است. روسازي به دو نوع؛روسازي صلب كه از مصالح سيماني و روسازي نرم كه از قير براي انجام آن استفاده ميشود. در بسياري از كشورها مانند انگلستان كه سيمان مقرون بهصرفه بوده ، از ساليان دور روسازيهاي بهصورت سخت يا سيماني بود و در ايران نيز بسياري از فرودگاهها از همين تكنولوژي استفاده كردهاند  و هرجايي كه دوام و مقاومت بالاتري مدنظر باشد البته با هزينه بيشتر از اين سيستم استفادهشده است.

وي افزود: تا زماني كه در ايران قير ارزان بود رفتن به سمت اين روسازيهاي صلب مقرونبهصرفه نبود. الآن با توجه به اينكه قيمت قير بالا رفته ، موضوع قير صلب كمي پررنگ ميشود اما ما هيچگاه در كشور نميتوانيم قير را كنار بگذاريم زيرا شرايط آب و هوايي ايران بهگونهاي است كه ايمني و نگهداري آن با مصالح آسفالتي سهلالوصولتر، راحتتر و ارزانتر است.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران خاطرنشان کرد: شهرداري تهران در بسياري از جاهايي كه به مقاومت بيشتري نياز داشت به سمت تركيبي از رويههاي سيماني و قيري رفته است. بهعنوانمثال در ساخت  باند« بي.آر.تي» اتوبان امام علي (ع) از اين تكنولوژي استفادهشده زيرا مسيرهاي «بي. آر.تي » وزن سنگيني را تحمل ميکند. در تونل نيايش و تونل اميركبير هم همين تكنولوژي استفادهشده است يعني از زيرسازي RCC استفاده كردهايم و روي آن را با يکلايه آسفالت پوشاندهايم و براي تونل حكيم نيز همين برنامه را داريم. . همچنين در جاهايي كه بخواهيم مقاومت بهتري ايجاد کنيم تركيبي از قير و لايههاي سيماني را به اجرا ميگذاريم.