هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیشنهاد هزارمیلیاردی برای بیمه کارگران ساختمانی

رئيس کانون انجمن صنفي کارگران ساختماني پيشنهاد کرد که هزار ميليارد تومان در بودجه سال 94 به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص داده شود تا آنها بتوانند سال آينده کارگران ساختماني را تحت پوشش بيمه قرار دهند.

سيد هادي ساداتي  درباره مصوبه اخير مجلس در مورد وضعيت بيمه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني اظهار کرد: طبق اين مصوبه، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تمامي کارگران ساختماني را تحت پوشش بيمه قرار دهد، اما سهم دولت در آن لحاظ نشده است، درحاليکه بر اساس ماده 29 قانون اساسي، دولت بايد در اين زمينه مشارکت کند.

وي افزود: بر اين اساس پيشنهاد ما اين است که در بودجه سال 94 تا سقف يک هزار ميليارد تومان از محل دريافت ماليات ارزشافزوده به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص داده شود تا آنها بتوانند در سال آينده يکميليون و 800 هزار کارگر ساختماني را تحت پوشش بيمه قرار دهند.