هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بررسی افزایش وام مسکن مهر

عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار در تشريح محورهاي نشست اين شورا گفت: موضوع افزايش تسهيلات مسکن مهر از 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان و همچنين قرائت گزارش بانک مرکزي درباره طرحهاي پيشنهادي خروج از رکود در بخش مسکن از موضوعات مهمي است که در جلسه شوراي پول و اعتبار بررسي ميشود.

محمدرضا پور ابراهيمي  درباره محورهاي جلسه شوراي پول و اعتبار گفت:قرائت گزارش بانک مرکزي درباره طرحهاي پيشنهادي خروج از رکود در بخش مسکن و همچنين قرائت گزارش اين بانک در حوزه فناوريهاي نوين از محورهاي مهم ديگر نشست شوراي پول و اعتبار خواهد بود.عضوکميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: در جلسه شوراي پول و اعتبار نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گزارشي در خصوص وضعيت بدهيهاي حساب ذخيره ارزي ارائه ميکند.