هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجلس در مقابل بانک‌ها ایستاده است

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه عليرغم تذکرات فراوان، بانکها هنوز هم مايل به خروج از فعاليتهاي غير از بانکداري نيستند، به پيام ساختمان گفت:با علني شدن تخلفات بانکها در خصوص فعاليتهاي بنگاهداري ، بسياري از بانکها با همان روند گذشته اما در لفافه به فعاليت خود ادامه ميدهند.

محسن صرامي فروشاني با اشاره به اينکه بايد با اتخاذ تدابير عملياتي توجه بانکها را به بخش توليد معطوف کرد، اظهار داشت: ورود بانکها به فعاليت هاي بنگاه داري در سالهاي اخير جز رکود اقتصادي حاصلي در پي نداشت. وي افزود: ساختار شناسي و آسيبشناسي بخش توليد کشور ميتواند زمينه اعتبار دهي بانکها به توليد را فراهم کند.

اين نماينده مجلس تصريح کرد: بخش زيادي از نقدينگي بخش توليد بايد از طريق بانکها تأمين شود تا با اين کار در شرايط تحريم ، اشتغالزايي رونق يابد. وي ادامه داد: بايد پذيرفت نرخ سود بانکها بالاست که اين موضوع با رونق بخشي به توليد مغاير بوده و بايد وزارت اقتصاد اين مشکل را رفع کند، تا مردم مجبور نشوند برخي کالاهاي بيکيفيت خارجي را خريداري کنند. صرامي فروشاني تأکيد کرد : مجلس در مقابل  بنگاهداري بانکها ايستاده است و از مواضع خود عقبنشيني نميکند .