هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بودجه عمرانی مناسب نیست

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب که در بيشتر سالها بخش عمران در بودجهريزي کشور جايگاه مناسبي نداشته است ، به پيام ساختمان گفت: به نظر ميرسد در سال 94 نيز دولت ارادهاي براي سازماندهي عمران ندارد و مظلومترين بخش کشور است که تأثير آن بهطور مستقيم بر روي پروژههاي عمراني مشهود خواهد بود.

محمدحسين فرهنگي با اشاره به اينکه با اين وضعيت هيچ خبر خوشي از بخش عمران به گوش نميرسد، اظهار داشت: اميدوار بوديم با اجراي ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، بخشي از مشکلات حوزه عمراني کشور برطرف شود اما متأسفانه به علت عملکرد سليقهاي در برخي از استانها اين قانون هم خاصيت اصلي خود را از دست داد و نتيجه موردنظر حاصل نشد.

وي در پاسخ به اين سؤال که ماده180 چه چيزي عنوان ميکند، گفت: بر اساس ماده180 در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسي، سياستهاي کلي و جهت حصول به اهداف چشمانداز و بهمنظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح زندگي مناطق کمتر توسعهيافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل کند که فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با کمتر از سطح متوسط کشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هرسال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديک شود .

عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه به دليل عملکرد سليقهاي در استانها اين موضوع محقق نشد، خاطرنشان کرد: نمايندگان از دولت انتظار زيادي ندارند و اگر دولت بتواند مشکلات مسکن مهر را حل کند نفس راحتي خواهد کشيد .