هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نکات حقوقی درباره آپارتمان‌نشینی

زندگي آپارتماننشيني اگرچه هزينههاي تأمين مسکن را کاهش داده است، اما مشکلات خاص خود را دارد چون شما بايد با چند خانواده ديگر کنار بياييد، هميشه حواستان باشد که مزاحم ديگران نشويد، هزينههاي ساختمان و سهم شارژ را پرداخت و شارژ عقبافتاده همسايه را به او يادآوري نموده و اختلافات ناشي از اين مسائل را حلوفصل کنيد.

رعايت دقيق اين بايدها و نبايدها و حرکت روي مدار اخلاق، به فرهنگ آپارتماننشيني معروف شده است؛ فرهنگي که در برخي مناطق شهري بهکندي در حال پيشرفت است. اما اگر هر کس حد و حدود خود و ديگران را در زندگي آپارتماني بشناسد، اختلافات کمتري بروز خواهد کرد. رعايت فرهنگ آپارتماني بهآساني رعايت چند گزاره اخلاقي و قانوني ساده است. قانون تملک آپارتمانها و آييننامه آن ميتواند راهنماي شما در اين خصوص باشد.

مديريت ساختمان

درصورتيکه بيش از سه واحد آپارتماني در ساختمان باشند بايد مجمع عمومي مالکان تشکيل شود. يعني همه مالکان با هم جلسه تشکيل دهند و يک يا چند مدير (هيئتمديره) انتخاب کنند. مدير براي دو سال انتخاب ميشود. فرقي نميکند که مدير از اعضاي ساختمان باشد يا فردي از خارج ساختمان انتخاب شود.

وظيفه مدير حفظ و اداره ساختمان است و بايد تصميمات مالکان را که حالا يک مجمع عمومي تشکيل دادهاند، اجرا کند. مدير موظف است تمام ساختمان را در برابر آتشسوزي بيمه کند و هزينه بيمه هم بين همه مالکان به نسبت سهم قسمت اختصاصي آنها تقسيم ميشود. اگر مدير اين کار را نکند و خسارتي به ساختمان وارد شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. علاوه بر مدير بايد يک خزانهدار از بين مديران هم براي ساختمان انتخاب شود که مسئول احتساب هزينهها و درآمدها محسوب ميشود. نکته مهم ديگر اين است که براي ساختمانهاي بيش از 10 واحد بايد نگهبان نيز استخدام شود.در مورد ساختمانهاي کمتر از سه واحد اگر در مورد مديريت و انتخاب آن به توافق نرسيديد، تصميمگيري درباره قسمتهاي مشترک، با نظر مالکاني است که بيشتر از نصف مساحت اختصاصي را دارند.

افرادي که بايد هزينههاي ساختمان را پرداخت کنند

مالکان آپارتمانها بايد هزينههاي مشترک ساختمان را پرداخت کنند. هزينههايي که پرداخت ميشود متناسب با مساحت واحد آپارتماني است مانند هزينه آب و برق مشاع، مگر هزينههايي که بايد بهطور مساوي تقسيم شود مانند دستمزد سرايدار که ربطي به مساحت واحد آپارتماني ندارد و همه بايد يکسان پرداخت کنند. براي هزينههاي مشاع هم يک نفر نميتواند به بهانه اينکه از امکانات خاصي استفاده نميکند از پرداخت هزينه آن خودداري کند. اگر يکي از ساکنان هزينههاي مشترک را پرداخت نکرد مدير يا هيئتمديره بايد صورتحسابهاي پرداختنشده را براي مالک يا استفادهکننده بفرستد. اگر تا 10 روز نسبت به پرداخت اقدام نکرد، مدير يا هيئتمديره ميتواند آن واحد آپارتماني را از استفاده از امکانات مشترک محروم کند؛ مثلاً آب آن واحد را قطع کند يا شوفاژ وي را خاموش کند. اگر باز هم پرداخت نشد، مدير به اداره ثبت مراجعه ميکند و اداره ثبت براي کسي که هزينه را پرداخت نکرده است، اجراييه صادر ميکند. در صورت پرداخت هزينه، امکانات مجدداً وصل خواهد شد.

اما اگر مستأجر هستيد

اينکه شما هزينههاي مربوط به آپارتمان يا شارژ را پرداخت کنيد يا توسط مالک پرداخت شود، بستگي به قرارداد بين شما و صاحبخانه شما دارد. اگر قرار گذاشتهايد که صاحبخانه پرداخت کند و او پرداخت نکرد، شما ميتوانيد ميزان شارژ ساختمان را از اجارهبها کم کنيد. اگر قرار بر اين است که شما شارژ را پرداخت کنيد و شما نپردازيد، مدير ميتواند به مالک رجوع کند سپس مالک هزينه را از شما خواهد گرفت.