هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی منزل برای مستاجران

اجاره كردن يکخانه و اجارهنشيني ميتواند كاري لذتبخش باشد. در اين حالت شما مسئوليتهاي مالك اصلي خانه را در قبال آن نداريد، شما ميتوانيد بهراحتي از چيزهاي موقتي در خانه استفاده كنيد و دليلي هم ندارد كه نگران وضعيت پشتبام باشيد. بااينحال اجارهنشيني ميتواند آزاردهنده و كمي نااميدكننده باشد، چراكه شما نميتوانيد بر روي ظاهر خانه خود كنترل كامل داشته باشيد.

 وقتي شما نميتوانيد ديوارها را رنگ بزنيد، برخي از عناصر خانه را تغيير دهيد و يا برخي از كارهايي كه به آنها علاقه داريد را در خانه انجام دهيد كمي نااميد و ناراحت ميشويد. اما در اين وضعيت هم ميتوان خانه اجارهاي را بهگونهاي طراحي كرد كه الهامبخش، زيبا، كارآمد، و جذاب باشد و همان ظاهري را داشته باشد كه شما به دنبال آن هستيد.

در اين مطلب 9 حقيقت در مورد طراحي يکخانه را با شما در ميان ميگذاريم كه دانستن آن براي هر مستأجري كه در خانهاي زندگي ميكند ياريدهنده است. خواه خانهاي كه در آن زندگي ميكنيد اولين آپارتمان اجارهاي شما باشد و خواه بيستمين آپارتمان، اين حقايق در مورد طراحي را ميتوان در هر خانه اجارهاي به كار گرفت و در نتيجه تجربه شما از زندگي در يك خانه اجارهاي را لذتبخش و جذاب خواهد كرد.

استفاده از تابلوهاي هنري بزرگ و كاغذ ديواريهاي قابل تعويض

براي كساني كه عاشق رنگ هستند و دوست دارند هر جا كه زندگي ميكنند آنجا را شبيه خودشان كنند و بر اساس نيازها و سلايق خود طراحي كنند، هيچچيز بدتر از اين نيست كه نتوانند خانه اجارهاي خود را رنگ كنند. اما بهجاي پذيرش اين نوع محدوديتها، كمي خلاق باشيد و از تابلوهاي هنري بزرگ (ميتوانيد آنها را بخريد يا خودتان دستبهکار شده و آنها را بسازيد) و حتي کاغذديواريهاي قابل تعويض استفاده كنيد.

با استفاده از مبلمان همرنگ را وارد خانه اجارهاي خود كنيد

در چنين موقعيتي، اينكه نميتوانيد از رنگ در ديوارها و يا سقف خانه اجارهاي خود استفاده كنيد به اين معني نيست كه دست شما در ايجاد يك پالت رنگي زيبا در فضاي خانه بسته است. همان انرژي كه ميخواهيد براي رنگ كردن ديوارها يا سقف صرف كنيد در مورد مبلمان به كار ببريد و يا كمي جسورتر باشيد و از پردههاي رنگي و طرحدار استفاده كنيد. همچنين ميتوانيد از قاليچههاي رنگارنگ با طرحهاي فوقالعاده جذاب استفاده كنيد و يا با بهکارگيري وسايل تزئيني رنگي كيفيت طراحي خانه اجارهاي خود را افزايش دهيد. براي اينكه در نهايت ازنظر بصري به فضايي يكدست و يكپارچه دست پيدا كنيد بهتر است رنگهاي مختلف را در قسمتهاي مختلف خانه خود، از بالا تا پايين و از چپ به راست، پخش كنيد.

 استفاده از گياهان براي پنهان كردن

راههاي زيادي براي پنهان كردن چيزهايي كه در خانههاي اجارهاي به آنها علاقه نداريد وجود دارد، اما هيچكدام از اين راهها تأثيرگذارتر و راحتتر از قرار دادن گلها و گياهان در جايي مناسب در خانه نيست. نكته مثبت اين است كه گياهان هميشه حس و حالي سرزنده و غني به فضاي خانه ميدهند و بههرحال استفاده از آنها ايده خوب و مفيدي است.

استفاده از پردههاي مناسب

چه از ديوارهاي تمام سفيد خانه اجارهاي خود بيزار هستيد، و چه آپارتمان شما داراي عنصري معمارانه نيست كه به شما انرژي مثبت بدهد، استفاده از پردههاي مناسب و زيبا ميتواند ظاهر كلي اتاق شما را جذابتر كرده و به آن جلوهاي شاد و سرزنده بدهد. به تمام جزئيات و عناصر مربوط به پرده توجه كنيد؛ مثلاً در مورد اندازه پرده ميتوانيد در اين مورد تصميم بگيريد كه پردهاي كه انتخاب ميكنيد كمي بلندتر و عريضتر از چارچوب پنجره باشد تا اين عنصر حضوري برجسته و گيرا در اتاق داشته باشد. همچنين استفاده از پردهها راهي بسيار مناسب براي اضافه كردن رنگ و طرح به فضاي خانه است.

استفاده از  وسايل قابلانتقال

كساني كه در مورد پول خرج كردن در يکخانه اجارهاي مردد هستند بايد كمي در مورد تفكر خود در اين زمينه تجديدنظر كنند. بر روي وسايلي سرمايهگذاري كنيد كه به آنها علاقه داريد و در ضمن ميتوانيد آنها را همراه خود به خانه بعدي ببريد. فقط هنگام انتخاب اين وسايل به اين نكته توجه كنيد كه بهتر است آنها داراي كاركردهاي مختلف و سبك انعطافپذيري باشند تا بتوانيد از آنها در خانه بعدي خود نيز استفاده كنيد.

استفاده از كفپوشهاي موقت

نكتهاي كه در مورد كفپوشهاي بيكيفيت و گاهي زشت وجود دارد اين است كه درست است كه نميتوان آنها را تعويض كرد اما راههاي بسيار زيادي براي بهبود ظاهر آنها وجود دارد. از استفاده از كفپوشهاي موقت گرفته تا قاليچههاي بزرگ و زيبا، راههايي هستند كه ميتوان كفپوشهاي خانه را تغيير داد. اگر خانه اجارهاي شما داراي كفپوشهاي زشت و بيكيفيت است اصلاً نااميد نشويد، راههاي گفتهشده را امتحان كنيد و مطمئن باشيد كه اين راهها اثربخش و مفيد هستند.

تغييرات بسيار كارآمد

گاهي اوقات مستأجران اولين كاري كه بهسرعت انجام ميدهند پنهان كردن چيزهايي است كه به آنها علاقهاي ندارند، اما بايد توجه داشت كه ميتوان برخي از عناصر خانههاي اجارهاي را عوض كرد و يا بهجاي آنها از عناصر بهتري استفاده كرد. فقط كافي است عناصر اصلي را حفظ كرده تا وقتي ميخواهيد از اين خانه نقلمکان كنيد آنها را سر جاي خوشان بگذاريد. البته بهتر است اين تغييرات را جايي يادداشت كنيد تا از يادتان نروند. از لوسترهاي زشت و بيكيفيت گرفته تا روكشهاي نامناسب درهاي ورودي ميتوان عناصر زيادي را تغيير داد. دوباره تكرار ميكنيم تغييرات و نحوه نصب عناصر اصلي را از ياد نبريد تا هنگام ترك اين خانه بهراحتي بتوانيد آنها را سر جاي خودشان بگذاريد.

 استفاده از فضاهاي نگهدارنده

خواه شما داراي يك كمد كوچك هستيد و خواه تعداد زيادي كمد، مدتي طول ميكشد تا بهترين فضا را براي نگهداري از وسايل خود در خانه اجارهاي پيدا كنيد. اين وسايل ميتوانند لباسهاي زمستاني باشند و يا حتي قابلمه و ماهيتابه. وقتي تعداد زيادي فضاي نگهدارنده در خانه خود نداريد، از راههاي زيادي براي ايجاد چنين فضاهايي ميتوانيد استفاده كنيد. اين فضاهاي نگهدارنده بايد بهراحتي نصب شوند و بتوانيد هنگام نقلمکان از اين خانه آن را با خود به خانه بعدي ببريد. اكنون در بازار گزينههاي زيادي در دسترس شما هست و ميتوانيد بر اساس نياز خود دست به انتخاب بزنيد.

خانه اجارهاي خود را بر اساس سلايق خود طراحي كنيد

بارها با افرادي مواجه شدهايم كه معتقدند چون خانهاي كه در آن زندگي ميكنند متعلق به آنها نيست، بهتر است هيچ خرجي در آن نكنند و آن را بر اساس سليقه خود طراحي نكنند. آنها به دنبال ايدهآلي هستند كه شايد هيچگاه هم به آن دست نيابند. شرايط خانه اجارهاي خود را بهدقت بسنجيد و ببينيد كه چه تغييراتي را با توجه به توان ماليتان ميتوانيد در آن اعمال كنيد. سعي كنيد فضاي زندگي خود را بر اساس نيازها و سلايق خود طراحي كنيد، حتي اگر اين فضا متعلق به شما نباشد.