نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

14 بیلیون سال در یک لوستر

معمار لهستاني دانيل ليبسکيند، لوستري با نام " ال " را طراحي نموده است. با طرحي متحول از يک فرم مارپيچ بازشده و با استفاده از تقريباً 2000 ال اي دي که هر يک داراي يک ميکرو کنترلر ميباشند، اين لوستر با ايجاد حالات غيرمنتظره و منحصربهفرد، نورهايي با انعکاسهاي خيرهکننده ميسازد.

با استفاده از الگوريتم توسعهيافته توسط « نوآم ليبسکيند» اين لوستر سير تکامل نور را از انفجار بزرگ (بيگ بنگ ) تا زمان حال، شبيهسازي مينمايد و 14 بيليون سال را در 14 دقيقه نورپردازي، به نمايش ميکشد بهطوريکه هر حدفاصل اين لوستر، اين جنبشهاي نور را تقويت مينمايد. هر يک از قطعات اين لوستر را ميتوان در رنگها و سايزهاي متفاوت توليد نمود.