خانه‌ای در مسیر سبز

شمار نشریه : 199

اين ساختمان بديع در نيويورک اخيراً سوژه بسياري از خبرنگاران، عکاسان و حتي هنرمندان مطرح ازجمله "ديويد ساندبرگ " و " روگرو واني" بوده است. هر يک از اين افراد اذعان دارند که اين بنا يکي از فوقالعادهترين کارها در زمينه معماري و معماري داخلي بوده است.

اين خانه عظيم با حدود بيست بخش مسکوني در قسمت جنوبي برونکس (نيويورک)؛ به شکلي طراحي و ساختهشده که با مديريت انرژي و محيط اطراف استحقاق دريافت جايزههاي LEED Gold،NYSERDA  و ديگر جوايز مربوط به حفاظت از محيطزيست و بهرهبرداري صحيح از منابع و انرژي را پيداکرده است.ازاينرو ميتوان به آن لقب " خانهاي در مسير سبز " را داد.

جالب است بدانيد مساحتي نزديک به 6 هزار مترمربع به مسيرهاي مارپيچي سرسبزي اختصاصيافته که هماکنون بهنوعي تفرجگاه تبديلشده است.

همچنين فضايي بالغبر 34 هزار مترمربع شامل تاقهاي سبزپوش است که به باغباني تشويق تان ميکنند و درعينحال نوعي عايق و محافظ ساختمان نيز محسوب ميشود.

ازآنجاکه شرکت معماري «گريمشاو» در نهايت دقت و مديريت صحيح منابع اين ساختمان را طراحي کرده، آبياري فضاهاي سبز و تمامي درختان آن به کمک سيستمي که نقش بازگرداني و قابلمصرف گرداندن آب باران را دارد، بسيار آسان و البته مقرونبهصرفه شده است.اين آبانبار زيرزميني در حدود پنج مخزن آب 180  ليتري را در اختيار ميگذارد که براي آبياري کافي و مناسب است.

اما تدبيري که سازندگان براي تأمين برق در نظر گرفتهاند استفاده از پانلهاي فتوولتائيک است که قادر به توليد 160 کيلووات انرژي  هستند. مقداري که بهآساني روشنايي ساختمان و فضاهاي اطرافش را تأمين ميکند و ازآنجاييکه سعي شده در ساخت اين مجموعه از لوازم و وسايل برقي کممصرف استفاده شود، کار بسيار راحت شده است.

درمجموع اين بناي عظيم به کمک سيستمهاي نصبشده و روشهاي صحيح مصرفي حدود 25 درصد کاهش مصرف انرژي داشته است که وجود سيستمهاي مبدل انرژي، در اين زمينه بيتأثير نبودهاند. قرار دادن نمايشگرها در قسمت لابي اين ساختمانها که آمار انرژي مصرفي را به ساکنين نشان ميدهند ميتوان نوعي تذکر و يادآوري تلقي کرد. با همه اينها، تمامي افرادي که در اين خانههاي سبز زندگي ميکنند، بهتدريج ميآموزند که چگونه درست مصرف کنند تا زندگي سالم و صحيحي داشته باشند.