هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه هنرمندان به اصفهان رسید

صندوق احيا و بهرهبرداري از اماکن تاريخي و فرهنگي با انعقاد تفاهمنامه مشترک با اداره کل ميراث فرهنگي و سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان، رويکرد ايجاد خانه هنرمندان در استانها را به اصفهان هم کشاند.

مديرعامل صندوق احيا و بهرهبرداري از اماکن تاريخي، با اعلام خبر تفاهمنامه همکاري مشترک بين اين سه نهاد اظهار کرد: اين اقدام با هدف ايجاد و توسعه زمينههاي لازم احيا و بهرهبرداري از اماکن تاريخي با رويکرد توسعه خانه هنرمندان استاني انجام شد و به دنبال آن توسعه ، احيا و بهرهبرداري مناسب از اماکن تاريخي شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت.

ايرواني همکاري متقابل بين صندوق احيا، اداره کل ميراث فرهنگي استان اصفهان و سازمان نوسازي، بهسازي شهرداري اصفهان در راستاي وظايف قانوني هريک و در زمينههاي مطالعاتي، پژوهشهاي کاربردي، توسعه فعاليتهاي مربوط با احيا و بهرهبرداري مناسب از بناها و اماکن تاريخي شهر اصفهان با محوريت جذب مشارکت و سرمايهگذاريهاي غيردولتي و با در نظر گرفتن همه منابع و امکانات مانند اقتصادي، فني، اطلاعات، تجربه و تخصص نيروي انساني را از ديگر اهداف اين تفاهمنامه دانست.

وي افزود: اين اقدام علاوه بر اينکه در شناسايي و ساخت بسترهاي لازم براي سرمايهگذاران و ايجاد شرايط حمايتي با هدف حفظ بناهاي تاريخي مؤثر است، يکي از بندهاي مهم و پوياي اين تفاهمنامه را ايجاد دفتري در محلات بهعنوان يک پنجره واحد براي رسيدگي به امور مالکان خانههاي تاريخي عنوان کرد.

مديرعامل صندوق احيا و بهرهبرداري از اماکن تاريخي اين تفاهمنامه را لايه نخست يک همکاري مشترک با اصفهان دانست و تأکيد کرد: بهطور يقين براي اجرايي شدن و به نتيجه رسيدن هر يک از مفاد اين تفاهمنامه، نيازمند بهرهمندي از همه پتانسيلهاي حقوقي، فني و اجرايي مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان هستيم.

ايرواني از اهداف ديگر انعقاد اين تفاهمنامه را فراهم کردن شرايطي براي از بين بردن بسياري از دغدغههاي علاقهمندان ميراث فرهنگي و مالکان خانههاي تاريخي دانست و گفت: اميدواريم هريک از نهادهاي امضاکننده اين تفاهمنامه بر اساس قوانين و حدود اختيارات خود، همکاري سازندهاي براي تحقق اين امر داشته باشند.