جدال بر سر شکست تابوهای پاریسی

شمار نشریه : 199

برج مثلثي، طرحي از شرکت سوئيسي «هرزوگ» و دي مورن» در حال بررسي است تا در صورت تصويب بهعنوان دومين برج بلند در شهر پاريس برپا شود و يکبار ديگر چهره اين شهر را دگرگون کند.

 پاريس ازنظر معماري جذاب و يکپارچهاش که مربوط به قرن نوزدهم است، شهرت جهاني دارد. به همين دليل عدهاي از اهالي پاريس براي ساخت عمارتهاي جديد چندان رغبت نشان نميدهند. بهعنوانمثال زماني که «مرکز پامپيد» در اين شهر ساخته شد(سال 1977) فوراً به آن لقب «بدنما» دادند. يا زماني که «مونت پارناس» در سال 1969 ساخته شد بهشدت منتقدان آن را کوبيدند.

اما خانم هيدالگو، شهردار فعلي پاريس، معتقد است شهر به سازههاي آسمانخراش مدرن احتياج دارد تا بتواند به سمت آينده پيش برود. او مدام تلاش ميکند طرح ساخت «برج مثلثي» را به تصويب برساند. اين برج شيشهاي 656 فوت ارتفاع داشته و در صورت تصويب در محله «مونت پارناس» ساخته ميشود. ظاهراً کسي جز او در شوراي شهر تمايلي به ساخت اين برج عظيم ندارد. هزينه ساخت آن 627 ميليون دلار برآورد شده است. اين برج که توسط شرکت معماري واقع در سوييس، به نام «هرزوگ و دي مورن» طراحيشده داراي 43 طبقه و هرمي شکل است.گفته ميشود اين برج قرار است دفاتر و برخي از بخشهاي اداري، مراکز خريد، رستورانها و نيز بخشهاي رصد و ديدهباني را در خود جاي دهد.

اخبار جديدتر ميگويد، عليرغم رد شدن طرح برج مثلثي شرکت سوييسي هرزوگ و دي مورن توسط شوراي شهر پاريس در اين ماه، برج 180 متري هرزوگ و ديمورن ،هنوز هم ميتواند ساخته شود. جهت حمايت از اين طرح، درخواستي بهصورت آنلاين تهيهشده که تاکنون مورد تأييد و حمايت معماران نامداري چون رنزو پيانو و پرو دومينيک نيز قرارگرفته است.

آخرين آسمانخراش ساختهشده در پاريس، برج مونتپارناس با 59 طبقه است که در سال 1973 ساخته شد. اين ساختار که هنوز پابرجاست همچون بيگانهاي در چشمانداز نسبتاً افقي شهر پاريس قرار گرفته است. اين برج که موردعلاقه نبوده است، باعث شده، پاريسيها با احتياط به تهديدهايي چون وضعيت ساختمانهاي بلندمرتبه نگاه کنند و اين روند را آسيبزننده به نگاه و احساس کلانشهر موجود ارزيابي نمايند.

درباره تصويب برج مثلثي« هرزوگ و دي مورن» بايد صبر کنيم  و ببينيم که آيا شورا با ساخت اين سازه موافقت ميکند يا نه. سؤال پاياني اينجا است که آيا پاريس هنوز راه گريزي از بلندمرتبهسازي دارد يا خير؟