هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به هویت معماری مناطق توجه شود

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان با بيان اينکه در طراحي ساختمانها بايد به هويت معماري مناطق توجه شود، گفت: شهرستان گنبدکاووس داراي نماد معماري مهمي است و در طراحي ساختمانها ميتوان از آن الگو گرفت.

اکبر ترکان، در آيين افتتاح ساختمان نظاممهندسي ساختمان گنبدکاووس، حفظ هويت معماري منطقه در ساختوسازها را يکي از وظايف مهندسين دانست و افزود: برج قابوس يکي از نمادهاي معماري گلستان و حتي ايران است. وي در مورد عدم تعادل بازار کار مهندسين نيز گفت: بايد با صادرات خدمات مهندسي و اجراي قوانين بر زمينمانده به بازار کار مهندسين رونق داده شود. رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان، سطح ساختوساز در کشور را نسبت به تعداد مهندسين موجود پايين خواند و گفت: چون تعداد مهندسين کشور در حال ازدياد هستند بايد شرايط کار براي آنان نيز فراهم شود.