هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

«قلعه‌تل» نیازمند کیوسک مراقبت

يک دوستدار ميراث فرهنگي گفت: «قلعهتل» نيازمند بازسازي و ايجاد کيوسک مراقبت و حفاظت است.

احمد جعفريماجد با اشاره به اينکه بافت اين قلعه از آجر است، اظهار کرد:  به دليل نبود نظارت و اطلاعرساني به بازديدکنندگان و گردشگران بسياري از مردم از ديوارههاي« قلعهتل» بالا ميروند و برخي با شکستن آجرها، تکههاي آن را به سمت هم ديگر پرتاب ميکنند.

وي با تأکيد بر اينکه بايد به مردم آموزشهاي لازم داده شود تا از آثار موجود در منطقه بهخوبي نگهداري شود، اظهار کرد: «قلعهتل» منظر و بافت بسيار زيبايي دارد اما بهرغم ثبت ملي بودن هيچگونه حفاظتي از آن صورت نميگيرد.

اين دوستدار ميراث فرهنگي با اشاره به اينکه «قلعهتل» عمدتاً از آجر و بر تپهاي مشرف بر دشت ساختهشده، يادآوري کرد: اين قلعه تاريخي در بخش مرکزي باغملک توسط محمدتقي خان بختياري در دوره فتحعلي شاه قاجار ساخته شد و جهت فرماندهي قشون مورداستفاده قرار ميگرفت.

جعفريماجد خاطرنشان کرد: شهر «قلعهتل» که در شرق خوزستان و در سمت راست جاده اهواز اصفهان قرار گرفته، قدمت بسيار طولاني دارد و با توجه به کتيبههاي يافته شده باور بر اين است که پيشينه اين شهر به دوران عيلام نو بازميگردد.