نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییر نگاه تخریبی به بافت تاریخی

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي با اشاره به قدمت سههزارساله شهر اروميه گفت: نگاه تخريبي به بافت تاريخي در اروميه بايد تغيير کند و مسئولان به فکر استفاده از اين بافتها در راستاي جذب گردشگر باشند.

هادي بهادري در همايش «بازآفريني بافتهاي هدف طرحهاي بهسازي و نوسازي شهري» با حضور اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرداران آذربايجان غربي افزود: بافتهاي فرسوده اروميه بهعنوان بزرگترين شهر استان بايد از بافتهاي تاريخي جدا شوند و انجام برنامهريزيهاي دقيق و سريع در اين خصوص الزامي است.

وي ادامه داد: در اروميه 417 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 312 هکتار آن در داخل بافت تاريخي اين شهر است و بساز و بکوب هاي ناشيانه و بدون در نظر گرفتن قدمت 300 يا 400 ساله بناي تاريخي و اعطاي تسهيلات براي نابودي بافتهاي تاريخي به نفع شهر نيست زيرا بافتهاي تاريخي هويت و جاذبه هر شهر هستند و کشورهاي همسايه ما بهخوبي از اين بافتهاي تاريخي با اعطاي تسهيلات و امکانات گردشگري در جذب توريست بهره بردهاند.

بهادري گفت: اگر هشت دروازه تاريخي شهر اروميه احيا شود، اين شهر به يکي از قطبهاي گردشگري کشور تبديل خواهد شد که بايد سريعتر در اين خصوص اقدام کنيم.