هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییر نگاه تخریبی به بافت تاریخی

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي با اشاره به قدمت سههزارساله شهر اروميه گفت: نگاه تخريبي به بافت تاريخي در اروميه بايد تغيير کند و مسئولان به فکر استفاده از اين بافتها در راستاي جذب گردشگر باشند.

هادي بهادري در همايش «بازآفريني بافتهاي هدف طرحهاي بهسازي و نوسازي شهري» با حضور اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرداران آذربايجان غربي افزود: بافتهاي فرسوده اروميه بهعنوان بزرگترين شهر استان بايد از بافتهاي تاريخي جدا شوند و انجام برنامهريزيهاي دقيق و سريع در اين خصوص الزامي است.

وي ادامه داد: در اروميه 417 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 312 هکتار آن در داخل بافت تاريخي اين شهر است و بساز و بکوب هاي ناشيانه و بدون در نظر گرفتن قدمت 300 يا 400 ساله بناي تاريخي و اعطاي تسهيلات براي نابودي بافتهاي تاريخي به نفع شهر نيست زيرا بافتهاي تاريخي هويت و جاذبه هر شهر هستند و کشورهاي همسايه ما بهخوبي از اين بافتهاي تاريخي با اعطاي تسهيلات و امکانات گردشگري در جذب توريست بهره بردهاند.

بهادري گفت: اگر هشت دروازه تاريخي شهر اروميه احيا شود، اين شهر به يکي از قطبهاي گردشگري کشور تبديل خواهد شد که بايد سريعتر در اين خصوص اقدام کنيم.