احتمال افزایش وام مسکن مهر

شمار نشریه : 199

معاون وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه همچنان بر افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر پافشاري ميشود و احتمالاً اين تلاش در ديماه نتيجه ميدهد، گفت: تکيه دولت يازدهم در تأمين منابع مسکن مهر بيشتر بر آورده مردم است.

محسن نريمان در اين مورد گفت: ما همچنان تلاشها و اقدامات خود را براي افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر انجام ميدهيم و اميدواريم تلاشهاي ما تا ديماه نتيجه بدهد و سقف تسهيلات مسکن مهر به 30 ميليون تومان افزايش يابد.

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد با اشاره به اينکه پيشرفت مسکن مهر بالاي 87 درصد است و اين يعني اينکه پروژههاي مسکن مهر عقب نمانده، اظهار داشت: آورده مردم عقبتر است بنابراين ما بايد انگيزهاي براي مردم ايجاد کنيم که آنها بتوانند آورده خود را بهموقع واريز کنند.

معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص پرداخت تسهيلات مسکن مهر گفت: از 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات مسکن مهر 41 هزار ميليارد تومان توسط دولت گذشته هزينه شده و از زماني که دولت يازدهم بر روي کار آمد تنها 4 هزار و 500 ميليارد تومان از تسهيلات استفادهشده است.

نريمان ادامه داد: دولت يازدهم قصد دارد براي تکميل واحدهاي مسکن مهر بيشتر از آورده مردم استفاده کند درحاليکه دولت پيشين براي ساخت مسکن مهر 70 درصد از تسهيلات استفاده کرد و تنها از 30 درصد آورده مردم براي پروژهها استفاده کرد که همين امر موجب تورم در کشور شد.