هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تالار عبــادت

براي ساختن يک تالار عبادت معنوي و فضايي، معمار« تاکشي هساکا»کليساي شنان مسيح را با بتنهاي منحني در سقف که توسط پنجرههاي سقفي جدا شدهاند، ترکيب کرده، که به نورگيري بسيار مطلوب در اين فضا منجر شده است. اين فرم محدب و برجسته ريتم شيبداري را به وجود آورده است. اين اثر در ژاپن و در شهر ساحلي فوجيساوا واقعشده است. ساختمان حدود پنج دقيقه(پياده) با درياي شنان فاصله دارد.

خطوط منحني در سقف تالار عبادت، فضايي را براي پنجرههاي سقفي به وجود آوردهاند. سقف بتني اين تالار ساختهشده از شش فرم مجزا است و يادآور شش روز خلقت که در کتاب مقدس آمده، ميباشد. اين در حالي است که فضاي عبادتگاه، تداعيکننده روز هفتم است. نوارهاي نوري مستقيم حاصل از تابش نور خورشيد که بر روي ديوارهاي کليسا مزين شدهاند، به صفحات يکپارچه تأکيد بيشتري ميکنند. بازشوها نورگيري مناسبي را در فضا ايجاد کرده و در مقابل باعث ايجاد حريمي شده که ديد را نيز محدود ميکنند. نورهاي طبيعي ريتم شيبداري را بر روي سقفهاي با فرم منحني، ايجاد کردهاند.