ناگهان 600 هزارخانه خالی پـر شد!

شمار نشریه : 199

آمارها يک روز از وجود يک ميليون، و روز ديگر از وجود يک ميليون و 600 هزار خانه خالي در کشور خبر ميدهند، انگار 600هزار واحد مسکوني در يک سال و چند ماه اخير گم شدهاست.

هرچند پيش از اين در اواخر دوره دولت سابق وزير راه و شهرسازي وقت اعلام کرده بود يک ميليون و 633 هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد اما اکنون آمارهاي مسئولان حاکي از اين است که تعداد اين واحدهاي مسکوني در کشور به يک ميليون واحد رسيدهاست. اين درحالي است که هنوز تعداد مستاجران در کشور کاهش نيافته و حتي خريد و فروشها نيز رونق چنداني نداشتهاست.

از سوي ديگر هيچ يک از متوليان مسکن کشوردر باره کاهش قطعي اين تعداد خانه خالي صحبت نکردهاند، با اين وجود از سرنوشت 600 هزار خانه خالي ياد شده خبر دقيقي در دست نيست.

اما همانطور که گفته شد معاون وزير راه و شهرسازي به تازگي از وجود بيش از يک ميليون خانه خالي در کشور خبر داده و گفتهاست که 350 هزار از اين واحدها در تهران و 450 هزار ديگر در استانهاي البرز و تهران وجود دارد. اين ارقام در حقيقت نشان دهنده آن است که بدون توجه به تقاضا خانه ساخته شدهاست.

اين آمار در حالي اعلام ميشود که از ابتداي سال گذشته تاکنون هنوز رکود در بازار مسکن حکم فرمايي ميکند و به گفته بنگاهداران و کار شناسان بازار مسکن با کمترين تحرک همراه بودهاست، اما معاون وزير راه و شهرسازي به طور ضمني از کاهش تعداد خانه خالي در کشور خبر دادهاست.

بايد توجه داشت درحالي از کمبود مسکن صحبت ميشود که 70 هزار هکتار بافت فرسوده درکشور وجود دارد که 21ميليون نفر را در خود جاي دادهاست. همچنين يک ميليون واحد مسکوني خالي موجود در شهرها وجود دارد اما باز هم از کمبود مسکن سخن به ميان ميآيد. اکنون وزير راه و شهرسازي از ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور خبر ميدهد تا به اين وسيله به جبران کمبود مسکن کمک شود.