نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار املاک کلنگی بی مشتری

گروه بازار ساختمان: رکود مسکن که در دو سال گذشته منجر به کاهش توليد و خريد و فروش مسکن در کشور و بهخصوص شهرهاي بزرگشده است، بيشترين زيان را به املاک کلنگي وارد کرد. بهگونهاي که در اين مدت تعداد متقاضيان خريد املاک کلنگي بهشدت کاهشيافته و يک ملک کلنگي گاهي ماهها در بنگاههاي املاک بدون مشتري ميماند.به منظور کسب آگاهي بيشتر از وضعيت بازار املاک کلنگي در تهران، با چند مشاور املاک گفتگو کرديم:

 

رحمتي، مشاور املاک در مورد حال و هواي بازار املاک کلنگي به پيام ساختمان گفت: بيشتر مشاوران املاک از اوضاع کنوني ناراضي بوده و معتقدند که بايد به دنبال شغل ديگري باشند .وي افزود: حدود يک سال و نيم است که بازار مسکن اوضاع مناسبي ندارد و املاک کلنگي نيز که در دوران افزايش قيمت مسکن حتي با نرخهايي بيش از دو برابر به فروش ميرسيد، الآن بدون مشتري ماندهاند و سرمايهگذاران تمايلي به خريد اين املاک ندارند.

رحمتي با اشاره به اينکه بزرگترين دليل عدم تمايل سازندگان به خريدوفروش را ميتوان در افزايش قيمت مصالح ساختماني و مجوزهاي شهرداري دانست، ادامه داد: دستهاي از سازندگان مسکن عليرغم اينکه ملک کلنگي را در سالهاي قبل خريداري کرده اند اما به دليل رکود حاکم بر بازار مسکن يا ساختوساز را شروع نکردهاند و يا اينکه کار را نيمهتمام رها کردهاند.

بازار کلنگي؛شايد وقتي ديگر

احمدرضا جبلي، مشاور املاک با بيان اين مطلب که مالکان براي کسب سود بيشتر دست نگه داشتهاند به پيام ساختمان گفت: در اين ميان املاکي که جواز ساخت گرفتهاند، راحتتر از ديگر خانهها به فروش ميرود و مشتري بيشتري دارد.وي افزود: در حال حاضر بيشتر سازندگان در انتظار سال 94 هستند زيرا به اعتقاد آنها بازار سال آينده نسبت به امسال (به دليل کاهش ساختوسازها در دو سال گذشته) رونق بيشتري خواهد داشت ، بنابراين احتمال اينکه رونق نسبي در بازار املاک کلنگي ايجاد شود، بيشتر است.

جبلي خاطرنشان کرد: درواقع هر زمان که خريدوفروش آپارتمان رونق پيدا کند، بازار املاک کلنگي هم داغ ميشود اما فروشندگان بايد تا آن زمان صبر زيادي داشته باشند.

فصلي بودن بازار املاک کلنگي

عباسي ، مشاور املاک ديگر در مورد بازار املاک کلنگي به خبرنگار ما گفت: معمولاً اواخر پاييز زمان اوج خريدوفروش بازار املاک کلنگي است و هميشه در اين مواقع فايلهاي خريدوفروش افزايش پيدا ميکند زيرا تا يک يا دو ماه خريدار به دنبال دريافت جواز و تخريب است و پس از پايان فصل سرما و دريافت مجوز شروع به ساختوساز ميکند.

وي در خصوص قيمت املاک کلنگي نيز گفت: قيمت خانههاي کلنگي افزايش نداشته است، اما معمولاً در اواخر فصل پاييز، فروشندهها قيمتهاي  بالاتر از ارزش واقعي اين منطقه را براي ملک خود تعيين ميکنند. هنگاميکه خريدار و فروشنده به مرحله عقد قرارداد ميرسند به دليل چانهزني، قيمت واقعي که همان قيمت پيشنهادي اول سال است به خريدار اعلام ميشود.

خريداران هميشگي املاک کلنگي

يکي از مشاوران املاک غرب تهران هم به خبرنگار ما گفت:  قشر خاصي يعني سازندهها، خريداران املاک کلنگي هستند و آنها هم هر زمان آينده را به سود خود پيشبيني کنند، تصميم به خريد ميگيرند و بر اين اساس حتي برخي مواقع حاضرند ملکي را با قيمت چند برابر خريداري کنند، اما برخي فعالان بازار نيز چندان موافق فصلي بودن رونق فروش خانههاي کلنگي نيستند.

يک مشاور املاک در محدوده مرکزي شهر تهران ميگويد: حجم معاملات کلنگي در فصل خاصي دچار رونق يا رکود نميشود، زيرا سازندهها هر موقع يک خانه کلنگي با قيمت مناسب بيابند در اولين فرصت آن را خريداري ميکنند . همچنين زماني که بازار مسکن تعادل داشته باشد، فروشندهها هم اقدام به فروش ميکنند و زماني که بازار معاملات ملکي با نوسان همراه باشد آنها از انجام معامله خودداري ميکنند.