هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرکتي براي پروژه‌هاي ساختماني عظيم

شرکت مهندسي تکناب به منظور مشارکت در عمران و آباداني کشور و با هدف خدمت به راه سازندگي و توسعه ايران و همچنين صدور خدمات مهندسي به خارج از کشور در سال 1371 با حضور برخي از مهندسين و مديران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسيعي را در پروژههاي عمراني گوناگون اندوخته بودند، تأسيس گرديد.

تواناييهاي کاري شرکت

شرکت تکناب در حال حاضر با تکيه بر تجارب نيروهاي متخصص خويش آمادگي انجام فعاليتهاي گوناگون در زمينههاي کاري به شرح ذيل را دارا ميباشد:

1- فعاليتهاي عمومي سويل

2- ابنيه سنگين بتني

3- ابنيه و تأسيسات مکانيکي و برق ساختمانهاي صنعتي

4- ابنيه و تأسيسات مکانيکي و برق ساختمانهاي اداري، تجاري، خدماتي، رفاهي، مسکوني، ورزشي و به خصوص ساختمانهاي بلندمرتبه

5- ابنيه و تأسيسات مکانيکي و برق ساختمانهاي بيمارستاني و درماني

6- ابنيه و تأسيسات مکانيکي و برق ساختمانهاي مختلف آموزشي و فرهنگي

7- ابنيه و تأسيسات مکانيکي و برق صنايع نفتي و پتروشيمي و نيروگاهي

8- خطوط انتقال آب و گاز و نفت در خشکي.

صلاحيت و رتبه

شرکت تکناب داراي رتبه بندي سراسري در زمينه ساختمان (پايه يک)، تأسيسات و تجهيزات (پايه يک) و همچنين صنعت و معدن، آب و راه و ترابري از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ميباشد. همچنين اين شرکت در زمره شرکتهاي تشخيص صلاحيت شده از سوي شرکتهاي بزرگ و معتبر کشور نظير شرکت ملي نفت ايران، شرکت نفت فلات قاره، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، شرکت ملي پتروشيمي ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي ايران، شرکت ايران خودرو سازه، شرکت سرمايهگذاري خانهسازي ايران، شرکت ساختماني بانک ملت، شرکت ملي فولاد ايران، دانشگاه علوم پزشکي ايران و.... است. اين شرکت همچنين عضو سنديکاي شرکتهاي پيمانکاري ميباشد.

تخصص و فناوري

اين شرکت در حال حاضر تکنولوژي و تجربه ساخت ساختمانهاي گوناگون ازجمله اداري، ورزشي و فرهنگي، بيمارستاني و درماني و... اسکلتهاي فلزي و بتني ساختمانهاي مختلف و سازههاي پيش ساخته بتني و فعاليتهاي عمومي سويل را همراه با انجام کامل تأسيسات مکانيکي و برقي ابنيههاي مختلف و همچنين نصب و راهاندازي تأسيسات و تجهيزات کارخانههاي مختلف با مجموعهاي شامل کادر فني و تخصصي و گروههاي کارآمد اجرايي و تجهيزات کامل ماشين آلات در اختيار دارد و با تکنولوژي برنامهريزي و کنترل پروژه و مهندسي هزينه پروژهها را اجرا مينمايد.

مديريت کيفيت

شرکت مهندسي تکناب از بدو شروع به کار از نقش و جايگاه کيفيت در محصولات و خدمات خود به خوبي آگاه بوده و لذا مديران شرکت طي تصميمات راهبردي گوناگون، علاوه بر اخذ رتبههاي ممتاز تخصصي داخلي اقدام به استقرار سيستمهاي مديريت کيفيت با به کارگيري الگوهاي بينالمللي گوناگون نمودهاست.

در حال حاضر سازمان با استقرار سيستمها و استانداردهاي زير در جهت پيشبرد مؤثر اهداف، بهبود مستمر سازمان و نيز محصولات و خدمات گام بر ميدارد:

دارنده گواهينامه 2008‌: ISO 9001 در مديريت کيفيت از شرکت Tuv intercert آلمان

عضويت در انجمن مديريت کيفيت ايران

برقراري سيستم EFQM بر اساس مدلهاي اروپايي و قوانين حاکم بر مدلها در ايران

دارنده گواهينامه 2004‌: ISO 14001 در مديريت محيط زيست از شرکت Tuv intercert آلمان

دارنده گواهينامه 2007‌: OHSAS 18001 در مديريت ايمني و بهداشت حرفهاي از شرکت Tuv intercert آلمان

دارنده گواهينامه HSE MS از شرکت Tuv intercert آلمان