هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درآمدهای مازاد برای طرح کاداستر

با موافقت نمايندگان همه ساله 100 درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان ثبت اسناد جهت تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي تکاليف مقرر در قانون کاداستر با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي يابد.

براساس اصلاحيه در اجراي ماده 12 قانون ارتقاء نظام سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون همه ساله 100 درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان جهت تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي تکاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي يابد.

همچنين براساس اين ماده قانوني به منظور اجراي تکاليف مقرر در اين قانون شامل ايجاد واحدهاي ثبتي و تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساخت هاي لازم، صدور اسناد مالکيت حدنگار، ماشيني کردن (مکانيزاسيون)، خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع،داده آمايي و بايگان الکترونيک سوابق ثبتي و تکميل بانک اطلاعاتي مرتبط، تکميل مرکز ملي داده هاي ثبتي، پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات و ساخت، توسعه، تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش،‌‌ تأمين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز همه سال صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان جهت تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي تکاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي يابد.