هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش و نمایشگاهی متفاوت

رئيس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: همايش و نمايشگاه امسال متفاوت از نمايشگاههايي است كه در دورههاي گذشته برگزار شدهاست.

حسن محتشم گفت: امسال تصميم داريم به طورجدي وارد قضاياي انبوهسازي و صنعت ساختمان شويم و برخي مسائل را به صورت بيانيه مطرح كنيم تا در مراكز تصميم گيري مانند مجلس و وزارت راه و شهرسازي پيگيري شود.

وي افزود: همچنين تصميم داريم در اين همايش سياستهاي انبوهسازي را مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم تا نقاط ضعف و قوت مورد نقد و يا تأييد قرار گيرد و در نهايت پيشنهادهاي خاص انبوهسازان را ارائه كنيم تا در سطح جامعه به صورت مطالبه مطرح شوند.

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: اين مطالبهاي دوطرفه و برد   برد است، يعني از طرفي خواست برحق انبوهسازان مطرح خواهد شد و از طرف ديگر منافع مصرف كننده را در بر خواهد داشت چراكه اگر ساخت وساز مناسب و با كيفيت داشته باشيم و در جهت اجراي درست قوانين باشيم به سود مردم است؛ از آن طرف دولت هم به عنوان متولي اداره جامعه كه بايد در جهت حل مشكلات مسكن قدم بردارد، دغدغه هايش كاهش پيدا ميكند.

مهندس محتشم افزود: امروزه با شرايط جديدي در جامعه درگير هستيم و به دنبال برنامهريزي براي ارتقاي ساخت وساز كشور، وضعيت انبوهسازان، نحوه اخذ تسهيلات، حل مسائل و مشكلات بيمههاي اجتماعي و حل مسائل و مشكلات ماليات هستيم تا ضمن ايجاد اشتغال از حقوق حقه انبوهسازان كشور و از جمله استان تهران پاسداري كنيم.

وي در خصوص نقش و اهميت همايش انجمن و نمايشگاه تخصصي گفت: امسال براي اولين بار پروژههاي انبوهسازان استان در رقابتي علمي مشارکت ميکنند که منجر به شناسايي و معرفي پروژههاي برتر ميشود.

حسن محتشم افزود: اين کار را نه يک ارگان دولتي بلکه نهادي تخصصي و غير وابسته به دولت يعني انجمن انبوهسازان تهران انجام ميدهد و هدف از اين کار ارائه گواهي به سازندگان برتر است تا در متقاضيان خريد ايجاد اطمينان شود که محصولات باکيفيتي را خريداري ميکنند.

مهندس محتشم تأکيد کرد: انجمن به انبوهسازان برتر گواهي ميدهد که بتوانند به آن استناد کنند و با افتخار بگويند انجمن انبوهسازان که يک انجمن تخصصي در زمينه ساخت وساز است به ما گواهي کيفيت بابت فعاليت هايمان دادهاست.

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: شناسنامه فني و ملکي ساختمان تنها ضوابط اجرايي حاکم بر ساخت را کنترل ميکند و ضمانتي بر کيفيت ساخت نيست، ولي گواهينامهاي که ما به انبوهسازان برتر خواهيم داد به عنوان گواهي کيفيت، قابل استناد است و به خريدار ضمانت ميدهد که آن پروژه داراي کيفيت است.

مهندس محتشم در بخش ديگري از سخنانش در خصوص شيوه ارزيابي و معرفي انبوهسازان و پروژههاي انبوهسازي برتر گفت: گاهي انبوهسازان برتر توسط نهادها و ارگانهايي معرفي ميشوند که البته اين کار ضابطه مند و داراي شاخصهاي علمي نيست؛ درصورتي که کار ما با استفاده از ضوابط مدون و تعريف شده و بر اساس استانداردهايي است که در کشورهاي پيشرفته و صنعتي استفاده ميشود.

وي با اشاره به اينکه بررسي پروژههاي انبوهسازي قرار نيست براي يک مرحله و محدود به اين همايش باشد، اظهار داشت: دبيرخانه همايش بعد از همايش پايدار ميماند و در سالهاي بعد اين کار استمرار مييابد و اميدواريم پايهاي شود براي سالهاي بعد.

همکاري دانشگاه با انجمن در بخش مقالات علمي

يکي از بخشهاي مهم همايش و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران به ارائه مقالات تخصصي اختصاص دارد. در اين زمينه گروهي از متخصصان و استادان دانشگاه با انجمن انبوهسازان استان تهران جهت بررسي و ارزيابي مقالات همکاري ميکنند. مقالات ارسالي بر اساس دو محور بدين قرارند:

بررسي معضلات و ارائه راهکارهاي ايجاد رونق در بازار مسکن کشور

نگرش به آينده مسکن با رويکرد توسعه پايدار .