مهر مسکن در گـــرو بانک

شمار نشریه : 199

گروه بازار مسکن :  دولت در فاصله سالهاي 86 تا 92 حداقل 150 ميليون مترمربع زمين دولتي - معادل 15 هزار هکتار- براي مسکن مهر اختصاص داده است.در مقررات مصوب مسکن مهر،  رعايت فرمول «قيمت زمين معادل حداکثر يک‌‌سوم قيمت ساخت مسکن مهر» اجباري اعلامشده بود.  اين شرط باعث شد زمينهايي با ارزش حداکثر مترمربعي 100 هزار تومان، براي مسکن مهر در نظر گرفته شود.هماکنون دولت براي فروش زمينهاي 99ساله به صاحبان مسکن مهر، با دو روش متفاوت قيمتگذاري روبهروست؛ راه اول، محاسبه ارزش زمين مسکن مهر به قيمت زمان واگذاري اين زمينها به پيمانکاران است. اين زمينها تا پيش از آنکه مسکن مهر روي آنها ساخته شود داراي حداقل ارزش بودند. راه دوم، محاسبه به روش قيمت کارشناسي روز است که عليالقاعده، ارزش جاري زمينهاي 99ساله با وضع موجود، ملاک محاسبه قيمت قرار ميگيرد. ظاهراً قرار است، راه دوم مبناي محاسبه قيمت زمينهاي 99ساله قرار بگيرد. خريدوفروش عرصه مسکن مهر در شرايطي مطرح است که هنوز چالشهاي فراواني پيش روي اين کار قرار دارد. براي بررسي اين چالشها و راهکارهاي برونرفت از آن، سراغ کارشناسان ،فعالان بازار مسکن ،مشاوران املاک و مردم رفتيم:

راهکار تازه براي کسب درآمد بيشتر

مجتبي خوارزمي ،کارشناس حقوق در مورد تبصره فروش عرصه مسکن مهر با بيان اينکه اگر در مورد تبصره و چالشهاي مسکن مهر کتابي تهيه کنند ضخامتش بيشتر از کتاب قانون مدني ميشود به پيام ساختمان گفت: فروش عرصه مسکن مهر ،راهکار تازه دولت براي کسب درآمد بيشتر است زيرا خريد عرصه مسکن مهر هيچ سودي براي خريدار ندارد و به زبان سادهتر هيچکس در خريد عرصه منفعت نميکند.

خوارزمي با اشاره به اينکه مسکني که  بيش از  10سال عمر مفيد نميکند چه نيازي به خريد عرصه  دارد، عواقب خريدوفروش زمينهاي مسکن مهر را افزايش قيمت اين مسکنها و رونق دلالي دانست و گفت: : با هر خريد عرصه در مسکن مهر نهتنها بازار دلالي رونق مييابد بلکه دولت براي اجتناب از مشکلات حقوقي مجبور به اجباري کردن خريد عرصه ميشود که اين اقدام ممکن است باعث بينظميهايي شود. بهعنوانمثال در يک بلوک ساختماني که 86 واحد است،چند نفر عرصه را خريداري کرده و عدهاي  نيز خريداري نميکنند که قطعاً اين کار مشکلاتي به همراه خواهد داشت.

به عواقب فروش بينديشند

کمال شهبازيان ، کارشناس رسمي دادگستري با بيان اينکه دولت قبل از اعلام تبصره فروش عرصه بايد به عواقب اين فروش بينديشد، به پيام ساختمان گفت: عرصه مسکن مهر همهجا يکدست و مرغوب نيست اما قيمت خريدوفروش اعيان اين واحدها تقريباً  با هم  يکسان است و دولت با ارائه قيمتهاي متفاوت در مورد عرصه مسکن مهر جنگ تمامنشدني به راه خواهد انداخت . وي افزود: تقسيم مسکن مهر به بالا شهر و پايينشهر عواقب زيادي در پي خواهد داشت.ضمن اينکه اعلام فروش زمين مسکن مهر باعث ورود مشاوران املاک به خريدوفروش اين زمينها و تعيين قيمت سليقهاي واحدهاي مسکن مهر خواهد شد.وي تصريح کرد: اين اقدام برخلاف قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و آئيننامه اجرايي آن است چراکه در ماده 7 آئيننامه قانون ساماندهي و عرضه مسکن ، حق بهرهبرداري از زمين بهصورت اجاره 99 ساله ، مخصوص متقاضيان واجد شرايط است.

شعلههاي دلالي روشن ميشود

عليرضا خسروي، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که مشکل مسکن مهر در بيشتر شهرهاي جديد، نبود زيرساختها و 11 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي است که در اختيار بانک مسکن است و آن را پرداخت نميکند، به پيام ساختمان گفت: با فروش هر متر از مسکن مهر شعلهاي از دلالي در اين مناطق روشن ميکنيم .

وي گفت: اگر دولت بهجاي فروش عرصه مسکن مهر قسمتهاي تجاري و فرهنگي را در شهرهاي جديد واگذار کند، هم ميتواند زيرساختهاي شهرهاي جديد را به اتمام برساند و هم در مقابل دلالبازي و افزايش قيمت مسکن در  اين مناطق بايستد.

 خسروي  با ابراز تأسف از اينکه به نظر ميرسد دولت براي اتمام مسکن مهر تلاش نميکند، گفت : رئيس دولت قبل، هفتهاي يکبار براي مسکن مهر جلسه برگزار ميکرد اما در دولت يازدهم وزير راه و شهرسازي هم  براي بررسي وضعيت مسکن مهر جلسه نميگذارد. نماينده مردم سمنان  گفت: کسي تلاشهاي بانک مسکن را زير سؤال نميبرد اما سؤال اين است که اين بانک چرا 11 هزار ميليارد تومان را نگه داشته است درحاليکه با سه ميليون تومان تسهيلات به هر واحد، رضايت نسبي براي اسکان متقاضيان ايجاد ميشود.

خسروي گفت : درحاليکه ما ميتوانيم طرح مسکن مهر را براي جهان الگو قرار دهيم و با توجه به ظرفيتي که در اين زمينه در کشور وجود دارد از اين طريق براي کشور درآمدزايي کنيم، اما دولت بخش مسکن را در اولويت چهارم درآمدزايي و صادرات کشور قرارداده است. وي درباره مصوبه مجلس مبني بر فروش قطعي مسکن مهر افزود : اين مصوبه با قانون ساماندهي تناقض دارد اما پيشنهاد مجلس براي باز شدن دست دولت است که اين طرح به اتمام برسد و دغدغه مردم رفع شود.

وي با بيان اينکه کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ،شرايط را سخت کرده است، گفت: ما نميتوانيم از دولت انتظار برداشت بودجه مسکن مهر از جيب خالي داشته باشيم اما ميتوانيم با راهکارهايي مانند مطالبات بانک مسکن و فروش عرصه و اعيان برخي از پروژهها مشکلات مسکن مهر را حل کنيم .

مردم را بيش از اين خسته نکنيد

احمدرضا محشري، صاحبامتياز  مسکن مهر با انتقاد از فروش عرصه مسکن مهر گفت: با اينکه چند ماهي  از تبصره فروش زمين  مسکن مهر نگذشته است اما قيمتها در شهرهاي جديد دچار التهاباتي شده است . وي افزود: اگر زمينهاي مسکن مهر نيز به فروش برسد، مسکن مهر ديگر متعلق به دولت نيست و دولت نميتواند  هيچ تغييري در شهر بدهد و براي هر فعاليتي در آينده نزديک بايد هزينه هنگفتي در قبال عرصه پرداخت کند .

 وي ادامه داد: از مسئولين ميخواهيم راهکار ديگري بر اي تکميل زيرساختهاي شهرهاي جديد در نظر بگيرند زيرا  متقاضيان مسکن مهر توانايي پرداخت پول بيشتر ندارند و اميدواريم مسئولين  مردم را بيشتر از اين خسته نکنند .

کاهش اختيارات دولت بر روي زمينهاي شهري

عليرضا ظريفي ، کارشناس و مشاور مسکن با بيان اين مطلب که واگذاري مالکيت اين زمينها، مشکلات بسياري را در آينده ايجاد ميکند، به پيام ساختمان گفت:  کاهش اختيارات دولت بر روي زمينهاي شهري و همچنين افزايش هزينه توسعه طرحهاي شهري براي شهرداريها از عواقب اين واگذاري است . وي ادامه داد: شايد فروش عرصه و اعيان و تک مالکي  در خريدوفروش و هبه بهتر باشد اما در نهايت با فروش آن هدف نهايي از مسکن مهر يعني تأمين مسکن براي  نيازمندان دور از ذهن خواهد بود .