هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدیریت آبکی!

حکايت قديمي چوپاني که آب به شير اضافه ميکرد و آن را به اسم «شير پر چرب بدون پالم» به خلق الله ميانداخت نشان ميدهد که در امور ما «آب» نقشي کليدي و حياتي دارد که طبيعتا «مديريت» نيز از اين شيوه مستثني نيست و تنها نگاهي به اصطلاحاتي نظير «زيرآبي رفتن» و «زيرآب زدن» به خوبي گوياي کاربرد بسيار زياد آب در امور مديريتي دارد. بيخود نيست معمولا جلسات مديران پشت درهاي بسته تشکيل ميشود چرا که نميخواهند بيگدار به آب زده و موجب شوند تا عدهاي از آب گل آلود ماهي بگيرند، بلکه چه بهتر اگر در جايي دسته گل به آب دادند، به راحتي آب خوردن، گليم خودشان را از آب بيرون بکشند. اين وسط ما تشنه لبان، که آب را در کوزه ميبينيم ولي مجبوريم گرد جهان بگرديم (چه ربط آبکي داشت؟ )