روز های ســـرد بازار فلـــزات

شمار نشریه : 199

رکود بازار مسکن در ماههاي اخير موجب کاهش قيمت نهاده اصلي مسکن (ساختوساز) يعني تيرآهن شده و بررسي قيمتها در ماه جاري و ماه گذشته نشان ميدهد که شاخص قيمت تيرآهن کاهش معناداري را در  بين تمام انواع تيرآهن داشته است.کارشناسان افت قيمت نهادههاي ساختوساز بهويژه آهن (تيرآهن) را بيارتباط با اعلام حمايت دولت از مسکن و مسکن اجتماعي ندانسته و بر اين باورند که دخالت جدي دولت در بازار مسکن بر قيمت نهادههاي آن تأثير معناداري داشته است. در ساير مصالح فلزي نظير ميلگرد، قوطي و پروفيل، ناوداني، ورق برش خورده، ورق گالوانيزه و نبشي تفاوت معناداري نسبت به ماه گذشته به چشم نميخورد و اين موضوع نشاندهنده تأثير رکود بازار معاملات مسکن بر قيمت نهادههاي آن است.

تيرآهن و ميلگرد

روزهاي سرد و همراه با رکود بازار محصولات فولادي گويا تمامنشدني است. ثبت نوسانات کاهش قيمتها در بازار فولاد طي روزهاي اخير در حالي است که در بعضي روزها برخلاف انتظار شاهد افزايش قيمت برخي آهنآلات در بازار غيررسمي بودهايم. بهعنوانمثال، در روزهاي اول نيمه دوم آذرماه در حالي که در بازار مقاطع ساختماني، ميلگرد سايزهاي 14 به بالا در بازار تهران با افت قيمت ناشي از رکود معاملات روبهرو شد، اما تيرآهن در شاخههاي سبک و سنگين رشد نسبي قيمتها را تجربه کرد.به گفته يکي از تجار بازار، با توجه به رکود معاملات و نبود تقاضاي واقعي و ورشکستگيهاي مداوم معاملهگران نوپا در بازار آهن، در اين روز بازارها در تعطيلي به سر ميبرد و اگر هم کالايي پيشنهاد ميشد، معامله آن صرفاً از طريق وجه نقد صورت ميگرفت (به سبب ازبينرفتن اعتماد ميان خريداران و فروشندگان در بازار آهن) که همين موضوع زمينه افزايش قيمت تيرآهن در بازار تهران را فراهم کرد.از سوي ديگر از ابتداي پاييز  نيز به علت گردش بسيار پايين جريان نقدينگي در بازارهاي آهن متأثر از رکود مبادلات و اعلام ورشکستگيهاي متعدد در چند روز اخير، باز هم بازاري نيمه تعطيل براي معاملهگران رقم خورد. در حال حاضر تيرآهن 14 بالاي 280هزار تومان ،تيرآهن 16 بالاتر از 340هزار تومان و تيرآهن 20بالاتر  از 420هزار تومان عرضه ميشود .قيمت ميلگرد نيز از شماره 8 تا 22 نوع آجدار آن از هزار و 730تومان تا هزار و 790تومان عرضه ميشود .

ورق

ورق نيز بدون تغيير قيمت در بازار عرضه ميشود. در حال حاضر هر ورق گالوانيزه 40رول حدود 2 هزار و 840تومان ،50رول اين محصول 2هزار و 900 تومان ،70رول آن 2هزار و 620تومان و ورق 2 رول 2هزار و 750تومان قيمت دارد.

لوله و اتصالات

قيمت لوله به نسبت ساير فلزات از نوسان کمتري برخوردار است زيرا رکود ساختوساز باعث ثبات قيمت اين محصول شده است. در حال حاضر قيمت هر متر لوله سياه شماره 2 تا 6 آن از  2هزار و  210تا 2هزار و 300 تومان است . قيمت پروفيل زد18 در نيمه دوم آذرماه حدود 2هزار و 20تومان بوده که نسبت به ابتداي پاييز بدون تغيير مانده است .