با توليـد نیـاز به نفــــت نداريم

شمار نشریه : 199

ايران ازنظر منابع سنگ يكي از غنيترين كشورهاي جهان است و بناهاي تخت جمشيد و بيشاپور نشان دهنده قدمت بالاي اين هنر و صنعت در ايران دارد. برخي حتي قدمت اين صنعت را 7 هزار سال برآورد ميكنند. اما پس ازاين قدمت بالا و اين ذخيره فراوان و سفرهاي كه مادر ايران براي فرزندانش پهن كردهاست، توليدكنندگان و صنعتگران ايران به يک واقعيت اقتصادي برخوردند كه بر اساس عرضه و تقاضا و وجود زيرساختهاست نه چيز ديگري. از همين رو حال صنعت سنگ ايران خوب نيست. اين نگرانيها بهانهاي شد تا با علي مختاري رئيس اتحاديه صنف سنگ بران و سنگ تراشان رضوانشهر اصفهان و مديرعامل شركت بنياد سنگ به گفتگو بنشينيم. كسي كه با 45 سال تجربه، کارشناس خوبي براي بررسي مشكلات اين صنعت به شمار ميرود.

پيام ساختمان: وضعيت بازار سنگ ايران را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

در زمينه سنگ ما پيشرفتهاي خوبي داشتهايم به گونهاي كه ميتوانيم ادعا کنيم در شرف رسيدن به سطح رقابتي با كشورهاي صاحب نام اين عرصه مانند چين و ايتاليا هستيم. حدودا 6 هزار كارخانه سنگ بري در كشور داريم و مدتي است كه بازار داخل ديگر براي توليدات ما اشباع شدهاست اما چون زمينه صادرات هنوز فراهم نشده تقريبا در شرايط ركود به سرمي بريم. اگر مسئولان در اين زمينه (يعني فراهم كردن زمينه صادرات» كاري نكنند شركتهاي سنگ ما کم کم تعطيل گرديده و يا تعداد محدودي تنها براي بازار داخل فعاليت خواهند كرد.

پيام ساختمان: مشكلات شركتهاي سنگ بري چيست؟

هزينههاي تمام شده توليد كالا در ايران بسيار زياد است، به عنوان مثال هزينه برق يك كارخانه سنگ بري در ماه حدود 2 تا 7 ميليون تومان و هزينههاي جانبي نيز از اين هم بيشتر خواهد شد. مسئله ديگر اينکه سنگ خام مستقيما به دست مصرف كنندگان نميرسد و دلالها قيمت سنگ خام را بسيار افزايش دادهاند و همين موضوع باعث افزايش هزينه توليد براي توليدكنندگان شده و باعث گرديده برخي از شركتها ساعات کاري خود را از سه شيفت به يك شيفت تغيير داده و توليدات خود را کاهش دهند. البته به اين مشکلات اقساط بسيار سنگين وامهاي بانكي را نيز بايد افزود. مشکل ديگر اينکه به دليل هزينههاي بالا نميتوانيم در نمايشگاههاي خارجي حاضر شويم درحالي که در همان نمايشگاهها سنگهاي ايران در بسته بنديهاي جديد و با نام شركتهاي تركيهاي عرضه ميشوند. دليل آن هم اين است كه در آنجا هزينه توليدات كمتر است. همچنين تغييرات نرخ ارز همانند ديگر بخشها و صنايع بر ما تأثيرگذار بودهاست، هرچند 90درصد وسايل ماشين آلات سنگ بري ساخت داخل است و سازندگان ايراني توليدات خوبي دارند، اما يك سري خطوط توليد سنگ نيازمند دستگاههاي ايتاليايي و تركيهاي هستند كه ارزبري دارند.

پيام ساختمان: گفته ميشود صادرات سنگ خام و واردات توليدات خارجي با مواد اوليه و سنگ خام ايران ضربه زيادي به توليدكنندگان داخل زدهاست؟

ما از مسئولان درخواست كرديم صادرات سنگ خام كمتر شود و تا حد ممكن فرآوري اين سنگها در داخل صورت بگيرد. ضمن اينکه تعرفه واردات سنگ بالا رفته و به خاطر بالا رفتن قيمت ارز، واردات اين نوع سنگها صرفه اقتصادي چنداني ندارد. اين توليد است كه كشور را نجات خواهد داد و نه دلالي؛ يك كارخانه سنگ براي 100 نفر ميتواند اشتغال ايجاد كند و دولت بايد از اين بخش به صورت مستقيم و غيرمستقيم حمايت كند. دولت اگر بخواهد براي 3 نفر اشتغال ايجاد كند حداقل بايد 200 ميليون تومان هزينه كند درحالي که تنها هزينه جاري يك كارخانه سنگ بري 4 تا 5 ميليارد تومان است. به نظر من نيازي نيست دولت براي ايجاد اشتغال هزينه كند و خود مردم و شركتهاي خصوصي اين كار را انجام خواهند داد و دولت تنها بايد موانع را از سر راه بردارد. البته زمينههاي آن هم وجود دارد، ما تقريبا بعد از هند و چين بزرگترين ذخاير سنگهاي ساختماني را داريم. اگر در منطقه رضوانشهر قطب شهرك صنعتي نبود تا حالا تمام روستاهاي اطراف تخليه شده بودند اما ما آن شهرك را ايجاد كرديم و كسي به شهرهاي بزرگ مهاجرت نكرد و حتي براي زنان نيز ايجاد اشتغال کرديم. اگر بتوانيم كشور را به سمت صادرات ببريم اصلا به پول نفت نيازي نداريم.