هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بـرق، جایگزین نفت

عليرغم همه دشواريهايي که در بحث توليد انرژي و ازجمله نيروي برق در کشور ما وجود دارد، يکي از مواردي که مسئولان و مديران دولتي ادعاي پيگيري آن را دارند، بحث توسعه روابط بين منطقهاي و بينالمللي در اين زمينه است که در موقعيتها و مناسبتهاي متعدد آن را مطرح ساختهاند.

بهعنوانمثال محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيسجمهور در مراسم افتتاح چهاردهمين نمايشگاه صنعت برق طي سخناني با بيان اينکه هماکنون کل شهرها و روستاهاي پرجمعيت کشور تحت پوشش برق قرار گرفتهاند و بايد ايران به فکر برقرساني به کشورهاي همسايه همچون افغانستان، تاجيکستان و عراق باشد، گفت: قطعاً توسعه صنعت برق منجر به ايجاد امنيت پايدار و مطمئن در سطح ايران و منطقه خواهد شد.

ادعاي محمد نهاونديان در حالي مطرح ميشود که صنعت برق از نارساييهاي بسياري رنج ميبرد که فرسوده بودن شبکه برق و بدهيهاي اين بخش به پيمانکاران و بخش خصوصي از آن جمله است، بااينوجود وي باز هم اصرار دارد که ميتوان به توسعه بينالمللي صنعت برق فکر کرد: « باوجوداين نارساييها صنعت برق کشور قابليت رقابت بينالمللي را دارد.»

جايگزيني براي صنعت نفت

وزير نيرو هم ادعاي توسعه مناسبات صنعت برق را نهتنها يک ادعا بلکه آن را آرزويي تحقق يافته تلقي ميکند. وي نيز در مراسم آغاز به کار چهاردهمين  نمايشگاه صنعت برق با بيان اينکه تنها درآمد کشور ناشي از فروش نفت نيست و مکانيزمهاي ديگري وجود دارد، گفت: « در حال حاضر خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق کشور به بيش از 20 کشور جهان صادر ميشود.»

حميد چيت چيان به مواردي از اين نوع خدمات اشاره کرد و در خصوص ساخت نيروگاه حرارتي، آبي و تجديدشونده اظهار داشت: « در حال حاضر از اين نيروگاهها در کشورهاي عراق، سوريه، عمان، کنيا، سريلانکا، تاجيکستان و ارمنستان ساختهشده است.»

ادعاي توان و توسعه روابط منطقهاي و جهاني در صنعت برق را همايون حائري مديرعامل توانير برجستهتر ساخته است. وي مدتي پيش در مراسم بهرهبرداري از نخستين نيروگاه گازي لرستان در جمع خبرنگاران در پلدختر اظهار داشت: « ايران در توليد برق در رتبه نخست منطقه قرار دارد و در جهان در جايگاه سيزدهم قرارگرفته است.»

حائري در اين مراسم افزود: « ايران با تمام کشورهاي همسايه که مرز خاکي دارند، تبادل برق دارد و در آينده درصدد تبادل انرژي با کشورهاي حوزه خليجفارس و درياي عمان هستيم.»

با توجه به اظهارات فوق که از زبان مديران دولتي و متوليان صنعت برق بيانشده است، بايد اذعان داشت که کشور ما پتانسيل اجراي چنين ادعاهايي را دارد اما همه اين اظهارات در مقام عمل با دشواريهايي روبهرو هستند.

ايران داراي سه موقعيت اقليمي و خاص جغرافيايي شامل منطقه سرد، منطقه گرم و خشک و منطقه رطوبتي بوده که هر منطقه مستعد انرژي خاصي است و پتانسيلهاي ويژهاي در آن نهفته است. منابع غني سوخت فسيلي در کشور و وجود پتانسيل عظيم انرژيهاي تجديد پذير، پشتوانه خوبي براي توسعه انرژي و همچنين صنعت برق خواهد بود. از سوي ديگر به نظر ميرسد وزارت نيرو داراي پشتوانه علمي و تحصيلي و تجربي بالايي باشد که همين امر بهنوبه خود موجب ميشود اهداف و برنامههاي اين وزارت خانه با سرعت و کيفيت بالاتري دنبال شود.