هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مانع اصلي صادرات برق

کاهش قيمت نفت و مشکلات ناشي از آن براي کشورهاي صادرکنندهاي که بودجه مملکت خود را بر اساس آن تنظيم ميکردند، ميرود تا چهره انرژي جهان را دگرگون كند و پيامي هشدارآميز براي كشورهاي نفتخيز باشد. دولتهايي كه نعمت نفت را بيپايان ميدانستند و براي دهههاي متمادي نسبت به مبحث انرژي بياعتنايي نشان ميدادند اينك با كم شدن نقش اوپك در معادلات نفتي (در حال حاضر اوپك تنها يکسوم نفت مورد نياز جهان را توليد ميكند) بيش از پيش به لزوم اعمال سياستها و مديريت انرژي هشيار شدهاند. در اين وضعيت كشور ايران تنها نيست؛ کم و بيش وضعيت تمام كشورهاي حاشيه خليجفارس و ونزوئلا نيز شبيه ايران است يعني بودجهاي كاملاً وابسته به نفت. در اين ميان صنعت برق ميتواند اميدواريهايي را ايجاد كند البته به شرطي که در مديريت اين صنعت تغييراتي ايجاد شود. به گفته بيشتر كارشناسان انرژي صنعت برق ايران به دلايل متعددي نتوانسته از مزيت نسبي سوخت و نيروي كار ارزان بهره ببرد و همچنين نتوانسته است با به روزرساني تأسيسات زيربنايي و بالا بردن بهرهوري و راندمان اين نيروگاهها شرايط صادرات اين كالاي اساسي را مهيا كند. به نظر ميرسد در همه اين سالها نگاه مديران صنعت برق به آن بيشتر بهعنوان يك خدمت عمومي غيراقتصادي بوده است. البته قيمت پايين برق و نقشي كه وزارت نيرو در هدفمندي يارانهها داشته است مزيدي بر علت تبديل نشدن آن به كالايي صادراتي است. اين در حالي است كه تمام بازارهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميتواند عرصهاي براي حضور برق ايران باشد اما به گفته شمس اردكاني كارشناس برجسته انرژي صادرات برق يك مانع بزرگ دارد و آن هم وزارت نيرو است.