هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همکاري محقق ايراني در پيش بيني رانش زمين

طرح بينالمللي مدلسازي و پيش بيني ريسک رانش زمين با همکاري عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان در حال اجراست.

دکتر عليرضا بحيرايي، عضو هيئت علمي دانشکده رياضي دانشگاه سمنان به عنوان تنها محقق ايراني در اين طرح تحقيقاتي که توسط دو دانشگاه مالزي و ژاپن در حال اجراست، همکاري دارد. زمينه همکاري وي مدلسازي رياضي در زمينه شاخصسازي و مدلسازي ريسک رانش است.

نتايج اين طرح در علوم زمين شناسي و هيدرولوژي و پيش بيني رانش زمين قابل بهره برداري است. همچنين يکي ديگر از اساتيد دانشگاه سمنان به عضويت کميته بازنگري آييننامه بتن ايران و کميته تخصصي مبحث نهم مقررات ملي ساختمان درآمد.

دکتر علي خيرالدين، استاد دانشکده مهندسي عمران دانشگاه سمنان، عضو کميته دائمي بازنگري آييننامه بتن ايران و کميته تخصصي مبحث نهم مقررات ملي ساختمان شد.

ابلاغ مربوط به کميته دائمي بازنگري آييننامه بتن ايران که مدت آن دو سال است، از سوي محمدمهدي رحمتي، معاون نظارت راهبردي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و محمد شکر چي زاده، رئيس مرکز تحقيقات مسکن و شهرسازي صادرشدهاست.

خيرالدين علاوه بر عضويت در اين کميته در ابلاغي از سوي احمدي، رئيس شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به عنوان عضو وابسته کميته تخصصي مبحث نهم مقررات ملي ساختمان با عنوان طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه هم منصوب شده است.