هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هرم ساخت و ساز واژگون شده است

هفدهمين همايش بتن و زلزله با حضور جمعي از مسئولان، اساتيد و دانشجويان توسط مرکز تحقيقات بتن در نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد. در اين همايش موضوعات مختلفي در مورد استفاده از يافتههاي علمي در ساخت وسازها، استفاده از مجريان ذيصلاح، قانونمند کردن نظارت بر ساختمان مطرح شد.

برخي مهندسان يک ملاقه ملات نساختهاند

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان اکبر ترکان، رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي گفت: متأسفانه وضعيت کيفيت بتن در کشور قابل قبول نيست. در سفري که به يکي از شهرستانها داشتم يکي از مسئولان عنوان کرد تنها دو مرکز توليد بتن استاندارد داريم و ساير مراکز بتن را خارج از ضوابط استاندارد توليد ميکنند. ضمن اينکه در بسياري از موارد بتن توليدي به خوبي اجرا نميشود.

ترکان در ادامه به راهکارهاي افزايش کيفيت بتن اشاره کرد و گفت: در درجه اول لازم است سازنده فرد داراي صلاحيت باشد؛ درحالي که متأسفانه امروز از پزشک تا حقوقدان و بزاز ساختمانسازي ميکنند. اقدام مهم ديگر اين است که ناظران بايد به صورت واقعي ايفاي نقش کنند اما تعدادي از ناظران صرفا به جاي حق الزحمه از مردم عوارض ميگيرند و خدمتي ارائه نميکنند. علاوه بر اين در برخي زمانها لازم است ناظر مقيم باشد اما بسياري از مهندسان ناظر آنقدر سرشان شلوغ است که وقت اقامت در پروژه ندارند. در برخي مواقع مهندسان ناظري که کارمند دستگاههاي ديگر هستند، کاغذها را دستهاي امضا ميکنند که دليل همه اين مشکلات، سازمان نظام مهندسي ساختمان است.

وي در ادامه به فارغ التحصيلان رشتههاي مهندسي در کشور اشاره کرد و گفت: برخي فارغ التحصيلان دانشگاهها در تمام دوران تحصيل حتي يک ملاقه ملات نساختهاند و همين مهندس، عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان ميشود. نکته ديگر اينکه تمام ساخت وساز کشور با 20 هزار نفر قابل انجام است درحالي که هم اکنون فقط نظام مهندسي 308 هزار عضو دارد .»

وي افزود: تکنسينها و کاردانها چون احساس ميکنند در صنعت ساختمان در رده دوم قرار دارند، روي به مهندس شدن آوردهاند و به جاي اينکه تعداد کاردانها از مهندس بيشتر باشد تعداد مهندسان رو به افزايش است. بنابراين هرم ساخت وساز واژگون شدهاست.

رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح کرد: منکر تلاش و نوآوري اعضاي مرکز تحقيقات بتن و مفيد بودن اين همايش نيستم اما بتني که در اين همايش در دستور کار قرار گرفته در ساخت وسازها وجود ندارد و حتي بتن معمولي را هم در ساختما ن شاهد نيستيم.

وي در پايان گفت: به دليل اينکه شناسنامه فني ساختمان وجود ندارد، مردم آن چيزي که نقاشي شده را ميبينند و در نهايت اين زنجيره معيوب، پس انداز خانوادههاي ايراني را هدر ميدهد. بنابراين بايد کاري کنيم که دستاوردها وارد بازار کار شوند. در وزارت جهاد کشاورزي سازماني به نام ترويج وجود دارد که آخرين دستاوردها و تکنولوژيها را وارد مزارع ميکند اما متأسفانه در صنعت ساختمان اين کار انجام نميشود. اميدواريم برگزارکنندگان اين همايش با ما همکاري کنند تا دستاوردها را به ساخت وسازها منتقل کنيم.

مردم خدمات صوري را برنمي تابند

منوچهر شيباني اصل، مديرکل دفتر سازمانهاي نظام مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي نيز با حضور در اين همايش گفت: بايد شرايط را به گونهاي پيش ببريم که هر جا صحبت از مهندسي شود، مهندسان ايراني سرآمد باشند و اين مهم دور از دسترس نيست.

وي افزود: متأسفانه در ساليان اخير شاهد بودهايم که ساختمانهاي بتني فرومي ريزند درحالي که توانمندي متخصصان ما کم نيست بلکه سيستمي که بايد اين دانشها را در کنار هم قرار دهد، دچار مشکل بودهاست. همچنين تمام آنچه توسط مرکز تحقيقات بتن و اعضاي آن انجام ميشود بايد در جهت افزايش ايمني، بهداشت، سلامت ساختمان و صرفه اقتصادي مردم باشد.

شيباني با بيان اينکه مهندسان ما کتاب محور هستند، گفت: بسياري از تکنسينهاي کشور رو به مهندس شدن آوردهاند و تنها از مقطع کارداني به عنوان پله استفاده ميکنند درحالي که ما بيش از مهندس به کاردان نياز داريم.

شيباني با بيان اينکه مهندسان بايد اخلاق حرفهاي را رعايت کنند، خاطرنشان کرد: مردم حاضرند براي خدمات واقعي پول پرداخت کنند. آن چيزي که مردم بر نميتابند ارائه خدمات صوري از طرف عوامل دخيل در ساخت وساز است. ضمن اينکه دولت وظيفه دارد زمينه ارائه خدمات واقعي را فراهم کند و مردم هم بايد از مهندسان خدمات مطلوب را خواستار شوند. ضمن اينکه مهندسان هم از مردم جدا نيستند و بايد حقوق شهروندي را مورد توجه قرار دهند.

سؤال بيجواب

همايش بتن و زلزله براي هفدهمين بار برگزار شد. دانشجويان طرحهاي بتني خود را در اين کنفرانس ارائه نمودند و مقالات زيادي به دبيرخانه اين همايش ارسال شد. مقالاتي که گفته ميشود ازنظر سطح علمي جايگاه والايي حتي در سطح بينالمللي دارند، اما کماکان ساختمانهاي بتني ما از حداقلهاي کيفيت بيبهرهاند. راستي کيفيت بتن از اولين همايش بتن و زلزله تا الآن چقدر تغيير کردهاست؟ اينجاست که بايد از مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شهرداري پرسيد فايده اين کنفرانس هاي علمي چيست؟