هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مترو روي ریــل ترافيک

اين روزها اگر از هر شهروند تهراني بپرسيد که اولين دغدغه شما در اين شهر چيست، بدون شک پاسخش ترافيک سنگين سطح شهرخواهد بود؛ معضلي که با تزريق روزانه هزاران خودرو به بازار مصرف و کمبود دهها هزار فضاي پارک، منجر به هدر رفتن ميليونها ساعت از وقت و عمر شهروندان در ترافيک و آلودگي هواي شهر ميشود.

به گزارش پيام ساختمان، هرچند راه اندازي ايستگاههاي مترو با حجم بالايي از جابه جايي مسافر توانستهاست نمره قابل قبولي از عملکرد دولت در حوزه حمل ونقل نشان دهد، اما توقع شهروندان و کارشناسان حمل ونقل و ترافيک اين است که به رفع دغدغههاي موجود به عنوان يکي از مطالبات مهم شهروندان در حوزه شهري بهاي بيشتري داده شود.

بي توجهي برخي سازندگان بناهاي مسکوني و تجاري در تأمين پارکينگ اختصاصي به تعداد واحدهاي احداث شده و همچنين برنامهريزي ديرهنگام شهرداريها نسبت به توسعه پارکينگهاي عمومي، طبقاتي و مکانيزه در سطح شهرها منجر به اين شده تا خلأ پارکينگ عمومي در سطح کلان شهري مثل تهران و ساير کلان شهرهاي کشور به شدت احساس شود. معضلي که حاشيههاي آن دامن مترو شهري را هم گرفت و در کمتر ايستگاه مترويي پارکينگ مشاهده ميشود. درحالي که احداث پارکينگ در کنار ايستگاههاي مترو مسئله بسيار مهمي است و مترو بدون پارکينگ کارايي لازم را نخواهد داشت. همين طور ماهيت اين نوع حمل ونقل عمومي که به کمک حل مشکلات ترافيکي آمده بود.

در اين راستا، طبق تبصره 16 کميسيون ماده صد شهرداريها به صراحت به دريافت عوارض يا جريمه کسري پارکينگ اشاره شده و سازندگان موظف به پرداخت هزينهاي در قبال عدم تأمين هر واحد پارکينگ خودرو هستند که صدور پايان کار نيز منوط به همين اصل است و بر اساس قانون، شهرداريها بايستي از محل جرائم دريافتي نسبت به احداث پارکينگ عمومي در نقاط مختلف سطح شهر اقدام کنند تا نياز مبرم شهرها به مکاني مناسب و ايمن براي پارک روزانه و شبانه خودروها تأمين شود.

متروهايي بدون پارکينگ

کارمندي که در هفته چند روز با مترو از شهرري به ميرداماد سفر ميکند دراين باره ميگويد: يکي از مسائلي که در ايستگاههاي مترو مشکل ساز است، نبود فضاي پارک مناسب است. در ايستگاههاي مترو، به ويژه ايستگاههاي پاياني، فضاي پارک خودرو خيلي مهم است. درحالي که در بسياري از ايستگاهها نه تنها پارکينگ وجود ندارد بلکه تمام فضاهاي موجود براي پارک خودروها هم تصرف ميشود. وي ميگويد: اين موضوع موجب ميشود که بيشتر از خودروي شخصي استفاده کند.

شهروند ساکن در اطراف يکي از ايستگاههاي مترو هم ميگويد: شهرداري بايد براي کساني که از مترو استفاده ميکنند فضاي پارکينگ پيش بيني ميکرد تا مردم خودروي خود را در کوچههاي اطراف پارک نکرده و براي ما مشکل ايجاد نکنند. ما که در کوچههاي اطراف مترو زندگي ميکنيم چه گناهي کردهايم که از صبح تا شب صداي دزدگير ماشينها را تحمل کنيم، ضمن اينکه دائما دعوا و جروبحثها سر جاي پارک آرامش را از ما سلب کردهاست.

شهروند ديگري ميگويد: متأسفانه تصميمهاي غير کارشناسي مسئولان کار دست مردم داده، درحالي که در کشورهاي ديگر مشاهده ميکنيم در ايستگاههاي پاياني مترو محل مناسبي براي پارک خودروها تعريف شده اما اينجا در بسياري از ايستگاههاي مترو هزينه استفاده از مترو و پارك اتومبيل روبه رو شدن با قبوض جريمهاست که نتيجه آن، استفاده از وسيله شخصي براي رفت وآمد است.

جابه جايي روزانه پنج و نيم ميليون نفر با مترو

مهدي نعيمي، کارشناس حمل ونقل و ترافيک دراين باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به وجود مشکلات عديدهاي مانند ترافيک، کمبود فضاي پارک خودرو و آلودگي هوا، راهي جز توسعه حمل ونقل عمومي کارآمد در کنار بهرهگيري از سيستم مديريت هوشمند ترافيک وجود ندارد؛ شيوهاي که بسياري از کلان شهرهاي دنيا در وضعي مشابه کلان شهرهاي ما به سمت آن رفتهاند و البته پاسخ هم گرفتهاند.

وي با اشاره به جابه جايي پنج و نيم ميليون نفر در روز در توسط خطوط مترو، افزود: موضوع سهم 75درصدي حمل ونقل عمومي در جابه جاييهاي درون شهري در کلان شهرها، هدفي بود که در برنامه چهارم توسعه دنبال شد، اما چون به سرانجام نرسيد اين موضوع به برنامه پنجم توسعه نيز کشيده شد.

نعيمي ادامه داد: سهولت در استفاده از حمل ونقل عمومي در سفرهاي درون شهري به شهروندان اين امکان را ميدهد تا براي انجام سفرهاي کاري و آموزشي روزمره خود از وسايل نقليه عمومي کارآمد و ايمن استفاده کنند و فقط به صورت موردي سوار خودروي شخصي شوند.

اين کارشناس شهري با اشاره به ساخت مجتمعهاي ايستگاهي مترو در اراضي اطراف ايستگاه و ايجاد پارکينگ عمومي اظهار کرد: تهران بدون داشتن يک برنامه مدون مثل طرح جامع توسعه شهري، قادر به حل مسائل و مشکلات شهري که رو به افزايش است، نخواهد بود و در اين راستا شهرداري ميبايست از فرصتهاي موجود به بهترين شکل استفاده کند.

وي با اشاره به اهميت ساخت و توسعه مجتمعهاي ايستگاهي، ادامه داد: متأسفانه در مترو که استقبال زيادي از سوي شهروندان براي استفاده از اين وسيله حمل ونقل عمومي وجود دارد به طورجدي از برنامه زمان بندي شده عقب هستيم. واقعيت اين است که تا وقتي حمل ونقل عمومي کارآمد وجود نداشته باشد، نميتوان شهروندان را مجبور کرد به جاي خودروي شخصي، گزينه حمل ونقل عمومي را انتخاب کنند و در اين شرايط فقط شهرونداني به سراغ اتوبوس، مترو و تاکسي خواهند رفت که از خودروي شخصي بيبهرهاند.

نعيمي با اشاره به اينکه احداث مترو به عنوان اساسيترين راه حل بهبود ترافيک تعريف شده، گفت: ديدگاه مديران شهري دنيا به مجتمعهاي ايستگاهي به اين شکل است که با رسيدن به اين مجتمعها به دليل تأمين پارکينگ طبقاتي به صورت گسترده مسافران اتومبيل خود را پارک کرده و با آرامش خاطر از طريق مترو به محل کار مراجعه کنند.

وي تصريح کرد: نبود يک برنامه شهري در هماهنگي و برنامهريزي جامع توسعه شهري پارکينگها برحسب ضرورت در ايستگاهها موجب شده تا مسافران به سمت وسيله شخصي ترغيب شوند، درحالي که ميبايست با انتقال حمل ونقل عمومي به زيرزمين از طريق توسعه مترو، امکان آزادسازي فضاهاي شهري را فراهم کرد به گونهاي که مسافران اتومبيل خود را پارک کرده و با آرامش خاطر از طريق مترو به محل کار يا مقصد موردنظر حرکت کنند، درست مثل زماني که وارد پارکينگ محل کار ميشويم و پس از پارک خودرو بقيه مسير را با آسانسور ادامه ميدهيم درواقع با اين حالت مرکز شهر خالي از وسيله نقليه و آلودگي ناشي از آن خواهد بود.