هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدارس خصوصی مکلف به مقاوم‌سازی شوند

عضو هيئت علمي پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در مورد فايده برگزاري مانورهاي زلزله در مدارس گفت: در درجه اول فايده برگزاري اين مانورها حساس کردن جامعه نسبت به ايمني است. اما نکته مهم اين است که فرض اصلي در مانورها اين است که ساختمان و مدرسه مورد نظر مقاومت لازم را دارا ميباشند و ممکن است دچار آسيبهاي بسيار جزيي مانند ريختن نما يا شکستن شيشه شوند اما به نظر ميرسد اين فرض در جامعه ما غيرواقعي است.

محمود حسيني در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: در طول 8 سال اخير تحرکاتي براي مقاومسازي صورت گرفته و مهندسان مشاور فعال هستند و در نهايت بر اساس آمارها بيش از 50 هزار مدرسه دولتي مقاومسازي شدند درحالي که در شهرهاي بزرگ ازجمله تهران بيش از 50درصد مدارس خصوصي هستند و مالکان هيچ وظيفهاي براي خودشان قائل نيستند. بدين معني که بسياري از ساختمانهاي قديمي مسکوني، تبديل به مدرسه شدهاند. بنابراين لازم است مدارس خصوصي مکلف به مقاومسازي شوند. وي در مورد وضعيت مدارس روستايي هم تصريح کرد: اگر مدرسهاي بر اساس استاندارد 2800 ساخته شده باشد و مشکل اجرايي نداشته باشد، از کيفيت خوبي برخوردار است. حسيني در مورد نحوه پناهگيري دانش آموزان هم اظهار داشت: بهترين جاها مکانهايي است که از اجسامي که قابليت سقوط دارند، فاصله داشته باشند. زماني که دانش آموزان در کلاس نشستهاند بهترين جا براي پناهگيري زير ميزها ميباشد و اگر در فضاي باز قرار دارند، ميتوانند دستشان را روي سرشان بگيرند و همان جا بنشينند.

وي خاطرنشان کرد: اگر ساکنان در کنار کمد بزرگ، يخچال يا قطعه حجم دار قرار داشته باشند و اطمينان داشته باشند که حرکت نميکند و در ضمن خودشان مواظب حرکت آن باشند، ميتواند مکاني نسبتا امن باشد.