هرســـال بدتر از ســـال قبل

شمار نشریه : 199

حوادث ساختماني که به دلايل مختلف در کارگاهها و پروژههاي ساختماني رخ ميدهد، هرسال و هرروز تعدادي از کارگران ساختماني را به کام مرگ ميکشاند و عليرغم وجود قوانين و ضوابط پيشگيرانه در مبحث مقررات ملي ساختمان، متأسفانه اين آمار هرروز رو به افزايش است. قبل از آنكه به چرايي اين موضوع بپردازيم، به آمار زير در مورد حوادث اتفاق افتاده توجه کنيد:

- آمار سقوط از ارتفاع 70درصد حوادث كار در كارگاههاي ساختماني را به خود اختصاص دادهاست. (رعايت نکات ايمني حداقل 50درصد از آمار فوق را كاهش ميدهد.)

- حوادث كار منجر به تلفات در سال 1390 حدود 1507 نفر، و در سال 1391 حدود 1795 نفر بود، يعني حوادث در سال 1391 رشدي حدود 1/19درصد نسبت به سال 1390 داشتهاست.

- در سال 1391 حدود 1770 تن از مردان و 25 نفر از زنان قرباني اين دسته از حوادث بودهاند.

- در همين راستا در سال 1391 سقوط از بلندي منجر به مرگ 790 نفر و برخورد با جسم سخت نيز باعث فوت 369 نفرشدهاست.

آمار فوتي حوادث ساختماني 3 استان پر تلفات به ترتيب تعداد نفرات فوتي:

- تهران 271 نفر

- اصفهان 143 نفر

- خراسان رضوي 107 نفر

- شهريورماه 1391 با 177 نفر فوتي و فروردين همين سال با 109 نفر فوتي به ترتيب بيشترين و كمترين حوادث كار را داشتهاند.

لزوم رعايت ضوابط و مقررات ايمني

در يک نگاه کلي آمار حوادث كار طي 25 سال گذشته تا به امروز روندي افزايشي داشتهاست يعني رعايت ايمني از 25 سال گذشته تاكنون، هرسال نسبت به سال قبل به مراتب بدتر شدهاست. بيشترين آمار حوادث منجر به فوت در اين بازه زماني مربوط به كارهاي ساختماني است. همچنين بيشترين حوادث، ناشي از بيتوجهي به مسائل ايمني در كارگاههاي ساختماني، سقوط از ارتفاع، برق گرفتگي، برخورد اجسام مختلف با افراد و گودبرداري ميباشد.

در مبحث 12 مقررات ملي ساختمان آمدهاست كه ضوابط و مقررات به منظور تأمين ايمني، بهداشت، حفظ محيط زيست و آيين نامه حفاظت كارگاههاي ساختماني در اجراي عمليات ساختماني لازم الاجرا است.

ايمني به مصون و محفوظ بودن سلامت و بهداشت كليه كارگران و افرادي كه به نحوي در محيط كارگاه يا در مجاورت آن با عمليات ساختماني ارتباط دارند توجه دارد.

کلام آخر

بيشتر حوادث منجر به مرگ ومير و خسارتهاي مالي به دليل کم توجهي به مسائل ايمني در كارگاههاي ساختماني رخ ميدهد. اين در حالي است که مقررات ملي ساختمان مهندسين ناظر را ملزم به رعايت مسائل ايمني كارگاه ميداند اما با كمال تأسف اين مقررات رعايت نميشود و هيچ ارگاني مسئوليت كنترل آن را به عهده نميگيرد. شهرداريها نيز بايد طبق قانون در صدور مجوز مثلا گودبرداري و ساخت وساز با مقررات ملي ساختمان در مبحث ايمني آشنايي كامل داشته باشند. در گودبرداري بيش از 3 متر و ساخت وسازهاي با ارتفاع بيشتر از 18 متر حتما بايد يك مهندس ايمني در كارگاه حضور داشته باشد تا مجوز انجام عمليات توسط شهرداري صادر شود كه متأسفانه شهرداريها به اين موضوع توجهي نميكنند.

از سوي ديگر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه قانون گذار در ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 آن را بر عهده سازمان قرار داده، به صورت صحيح انجام نميگيرد.

نتيجه اينكه اگر مقررات و ضوابط ايمني هم از طرف مجري و هم از طرف سازمانهاي ذي ربط اجرا و كنترل شود از حوادث كار به نحو چشمگيري كاسته خواهد شد.