هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تپه زاغه


60کیلیومتری جنوب قزوین – نیمه هزاره هفتم تا اواخر هزاره ششم ق.م

بر آن شدیم که در هر شماره از پیام ساختمان به بررسی محوطه های مسکونی از دوران نوسنگی تا دوران قبل و بعد از اسلام بپردازیم. متن زیر نگاهی به محوطه مسکونی تپه زاغه (60کیلیومتری جنوب قزوین – نیمه هزاره هفتم تا اواخر هزاره ششم ق.م ) در در شماره بعد به سیلک خواهیم پرداخت .

تپه زاغه 60کیلیومتری جنوب شهر قزوین و حدود 8 کیلومتری شمال شرقی دهستان سگز آباد و 140 کیلومتری ترهان در بخش جنوبی دشت قزوین قرار دارد . کاوش په زاغه از سال 1349 شروع شده و همچنان ادامه دارد . در چهار فصل حفاری حدود 1400 متر مربع از بافت قسمت مرکزی روستا مشخص شده است .وسعت تپه زاغه در حدود دو هکتار و مرتفع ترین نقطه آن 50 سانتیمتر مرتفع تر از زمین های اطراف است .آثار تپه زاغه معرف فرهنگ جوامع پیش از تاریخ در فلات مرکزی ایراندر دوره نوسنگی است مردم این دهکده در هزاره 6و7 ق.م کشاورزی ،دامداری و پیشه وری می کرده اندو احتمالا نوعی قوانین اجتماعی در آن حکمفرما بوده است .

منبع:آثار خانه در ایران