هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سه میلیارد دلار صادرات خدمات فنـی و مهندسـی

چهاردهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن که مسئولان بلند مرتبه دولتي و غيردولتي حوزه ساختمان را گرد هم آورده بود  تا براي برون رفت از وضعيت موجود با نگاه به آينده و توسعه مسکن هم انديشي کنند فرصتي فراهم آورد تا با دست اندرکاران اين حوزه که از نزديک دستي بر آتش ساخت و ساز دارند بيشتر آشنا شده و از دغدغه ها و مشکلاتي که مواجه هستند بيشتر بدانيم.محمدرضا انصاري يکي از مديران فعال و موفق حوزه صنعت ساختمان است که در حاشيه اين همايش در رابطه با صنعتي سازي در ايران و دنيا ، صدور خدمات فني مهندسي همچنين علل عدم موفقيت صنعتي سازي درکشور با وي به گفتگو پرداختيم.

انصاري در رابطه با وضعيت و پيشرفت صنعتي سازي در کشور گفت:درصد صنعتي سازي در کشور ايران بسيار پايين است و به 5 درصد هم نميرسد. وي با تأکيد بر اينکه بايد به مقوله صنعتي سازي در کشور توجه شود، افزود: مفهوم صنعتي سازي مسکن امروز بهخوبي مشخص نشده و هر سازنده روش ساخت خود را يک روش صنعتي سازي عنوان ميکند.

انصاري در رابطه با تاثير صنعتي سازي بر مصرف انرژي گفت:صنعتي سازي تأثير بسيار زيادي  در کاهش اتلاف منابع انرژي و افزايش کيفيت و عمر ساختمانها دارد؛ بهعنوانمثال 40 درصد هزينههاي شهرداري در حوزه مسکن است که اگر اين ساختمانها به روش صنعتي ساخته شود در اين هزينهها تا ميزان 30 درصد صرفهجويي ميشود.

وي درباره وضعيت صادرات خدمات فني مهندسي در کشور نيز گفت:صادرات گرفتار محدوديتهاي ناشي از تحريم شده است و بسياري از شرکتها نميتوانند براي مناقصهها و قراردادها ضمانتنامه تأمين کنند که مهمترين مانع بر سر راه گسترش خدمات فني و مهندسي کشور است.

انصاري در همين رابطه يادآور شد: بسياري از شرکتها نيز نميتوانند به ايرانيها کار بدهند و تجهيزات را تأمين کنند که اين نيز ايجاد مشکل کرده است .

وي ادامه داد: به نظر ميرسد تا پايان سال سه ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشته باشيم که البته اين ميزان مربوط به کشورهايي است که ايرانيها ميتوانند در آنجا کار کنند.

مدير عامل شرکت کيسون که شرکت متبوعش بر اساس تنها مرجع رتبهبندي شرکتهاي پيمانکار و طراح و مشاور که بهتازگي منتشرشده است، در همه شاخهها  توانسته رتبه 118 و در انبوهسازي مسکوني رتبه هفتم  و در طراحي نيز رتبه پانزدهم را به دست آوردبا اشاره به موفقيت کيسون در کسب رتبه برتر از سوي موسسه بين المللي رتبه بندي شرکت هاي پيمانکار و طراح ( ENR) به پيام ساختمان گفت: شرکت ما آمادگي دارد محورهاي مديريتي اين موفقيت را ازلحاظ تکنولوژِي و فناوري  به بسياري از شرکتهاي ايراني آموزش دهد.