هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انحصار دولت در بخش مسکن لغو شود

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان پيروز حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و ساختمان با اشاره به اينکه اگر رشد جمعيت ايران از 5/3درصد به 2/1درصد کاهش نمييافت، به دليل سياستهاي غلط در بخش مسکن با شهري مانند بمبئي روبه رو ميشديم؛ گفت: از 10دهک موجود در جامعه تنها 6 دهک ميتوانند خانه دار شوند و دهکهاي 1 و 2 با کمک دولت هم صاحب خانه نميشوند و تنها دهکهاي 3 و 4 ميتوانند با افزايش تسهيلات صاحب سرپناه شوند.

وي که در جريان برگزاري چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن و در پنل تخصصي معماري و شهرسازي زمين شهري سخن ميگفت ادامه داد: اکنون در شرايطي قرار داريم که نبايد به هيچ عنوان بر تعداد اين 4 دهک افزوده شود و اگر هم قرار است افزايشي داشته باشيم بايد مربوط به دهکهاي 6 تا 10 باشد و راهکارهايي مانند مسکن کم درآمد و اجتماعي ميتواند در اين زمينه راهگشا باشد.

حناچي با بيان اينکه وضعيت ناهنجار کنوني تهران به دليل اجراي ناقص طرح راهبردي است، افزود: در منطقه 22 که قرار بود حدود 40هزار پروانه صادر شود در حال حاضر650 هزار پروانه ساخت صادرشده يا 80 برج ساخته شده که مطابق با پهنه بلندمرتبه ساز نيست. معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه اصليترين بحران طرح جامع مسکن در 8 تا 9 کلانشهر است، تأکيد کرد: وجود طرح ناقصي مانند مسکن مهر بهتر از نبود هرگونه طرح در زمينه مسکن است.حناچي در ادامه يادآور شد: عدم برابري عرضه و تقاضا، آمار فزاينده خانههاي خالي، کمبود منابع مالي و اعتباري براي تأمين مسکن و عدم نظارت دقيق در بخش مسکن از مشکلاتي است که بايد حل شود و راهکارهاي آن کنترل و نظارت دقيق، کاهش وابستگي به تراکم فروشي، تبعيت اسناد پايين دست از بالادست، لغو انحصار دولت در بخش مسکن و. . . ميباشد .