هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معوقات بانکی جزئی از حقوق مردم است

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عدم وصول معوقات بانکي گفت: طولاني شدن زمان وصول معوقات بانکي در کميسيون اقتصادي پيگيري و در اين زمينه نيز نامهاي به سازمان بازرسي بانک مرکزي ارسال خواهم کرد. محمود شکري اظهار داشت:  بايد پذيرفت در بسياري از مسائلي که در سيستم بانکي کشور مطرح ميشود هماهنگي وجود ندارد.

 نماينده تالش ادامه داد: بايد پذيرفت سيستم بانکي کشور در افزايش و عدم وصول معوقات بانکي عملکرد مناسبي نداشته است که البته بخشي از اين ضعف، به عدم اخذ کافي ضمانت در زمان ارائه تسهيلات ارتباط دارد.   اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: نکته مهم اين است که در حال حاضر بانک ها، با وجود داشتن وثايق و ضمانتنامههاي بانکي ، اقدام مؤثري  براي وصول معوقات بانکي انجام نميدهند، که بايد به اين موضوع رسيدگي شود. شکري افزود: معوقات بانکي  جزئي از حقوق مردم است بنابراين سيستم بانکي کشور بايد با رعايت قانون، معوقات را وصول کند.