هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداري به طرح جامع پايبند است

معاون فني و اجرايي شهرداري تهران در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه  شهرداري تهران 100 درصد به طرح جامع و تفصيلي پايبند است، گفت: اگر هم شهرداري تهران مشكلي داشته باشد بايد در اين دو طرح اصلاح شود.

مازيار حسيني که در مراسم آغاز به کار ششمين همايش قير، آسفالت و ... در محل نمايشگاه بينالمللي تهران حضور يافته بود ،اظهار داشت: نظام فني اجرايي بستري دائمي است. ما در مرحله اول  راهبردهايمان را تهيهکرده و بستري ايجاد كردهايم كه به تأييد شوراي شهر هم رسيده است و الان در حال اجراي آن هستيم تا محملي قانوني براي دستورالعملها، راهبردها و استانداردهايي باشد كه در ذيل سند توليد ميكنيم.

وي در خصوص رشد پروانههاي تراكم و تغيير کاربري گفت: آمارها نشان مي‌‌دهد كه در تهران تعداد پروانههاي صادره كم شده و ركودي كه در صنعت ساختمان است دامن ساختوساز شهري را هم گرفته است. مازيار حسيني در مورد استفاده از بتن بهجاي قير كه مورد استقبال شهرداري قرار گرفته است، بيان کرد: اين موضوع از سالهاي قبل هميشه مطرح بوده و در كتابهاي درسي نيز به آن اشارهشده است.

وي افزود: تا زماني كه در ايران قير ارزان بود رفتن به سمت اين روسازيهاي سخت مقرونبهصرفه نبود اما الآن با توجه به اينكه قيمت قير بالا رفته است اين موضوع پررنگ ميشود.

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران در پايان يادآور شد: شهرداري تهران در بسياري از جاهايي كه به مقاومت بيشتري نياز داشت به سمت تركيبي از رويههاي سيماني و قيري رفته است .